Aktiva dzive

Drivelan Ultra

Ka jûs esat aktîvs, ieskaitot visu mûsu ìimeni, jûs zinât, cik sareþìîti un cik daudz pûïu tas maksâ, lai saglabâtu kârtîbu. Katru dienu noslauciet putekïus, rûpçjoties par labu mitrumu vai savâcot papardes no grîdas. Iespçjams, tâ vietâ, lai putekïsûcçjs, kas bûtu jâveic no istabas uz dzîvokli un pievienoties dzîvoklim (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Ir vçrts ieguldît pirmajos putekïsûcçjos, kas atrodas dzîvoklî un veic visu trîs ðo ierîèu lomu.

Ðâdas ierîces vietçjâ tirgû iegûst arvien vairâk zîmolu. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas aizveras telpu robeþâs un tiek aktivizçta, savienojot garu cauruli ar atseviðíâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, pârvieto netîrumus uz centrâlo bloku, ti: putekïsûcçju. Netîrumi un gaiss izlej no çkas.

Mums nav jâuztraucas, ka, nejauði nepieredzçjot svarîgâkas lietas, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçma bloíç tvertnç esoðâs lietas, kas nav cauri filtram.

Ðâ tîrîðanas sistçmas modeïa uzstâdîðanai nav jâstrâdâ mâjâs, kas tiek darîts tikai. Blokos jau tiek izmantoti jau stâvoðie, bçniòu vai uzstâdîðanas kanâli.

Ar ðâdu aprîkojumu mçs palielinâm mûsu dzîvokïa vçrtîbu ne tikai ar iekârtâm, kas ietaupa laiku. Ir paðreizçjais sensacionâlais produkts alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no vairuma çrèu un citu ziedputekðòu, kas ir alerìijas cçlonis. Gaisa daudzums rûpnîcâ ir ticamâks un cirkulâcija palielinâs.