Alkoholisms un iimenes sabrukums

Katru gadu tûkstoðiem laulîbu tiek pieòemtas atvadîðanai, pat nemçìinot saglabât attiecîbas. Kad mçs piedzimst, ka nekas mûs vairs nesaista, mçs izvçlamies çrtu risinâjumu, kas ir ðíirðanâs pçc puðu vienoðanâs. Viss var tikt darîts pusstundas laikâ, un satura ziòâ mçs arî esam brîvi, mçs varam arî atgriezties tirgû. Lielâkâ daïa laulîbas ðíirðanâs ir sejas, kuru laulîba ir lçtâka nekâ pieci gadi. Problçma ir tâ, ka mçs nerunâjam par ikdienas dzîvi, kas mums ir jâdalâs ar citu personu. Mums ir jâsaskaras, bet daïçji, izstrâdâjot kompromisu daþâs attiecîbâs.Vai pieaugoðajâm laulîbas problçmâm vienmçr jâdodas uz laulîbas ðíirðanu? Protams, ne. Kâzu klînika ir telpa, kurâ mçs varam atrast padomus un daudzas reakcijas uz jautâjumiem, kas mûs uztrauc. Vizîtes laikâ terapeits spçlç starpnieka lomu, kurð mums parâdîs, kâ runât, sagaidît un îstenot cîòu par to, kas mûs saistîja. Visbieþâk mûsu neveiksmes iemesls ir komunikâcijas problçmas, kas òem vçrâ partnera atðíirîgâs vajadzîbas pçc dzimuma, naudas un bçrnu mâcîðanas. Tas nav arî bez uzdevuma, ka mçs nezinâm mûsu jauno pusi pareizi. Ðâdâ gadîjumâ mçs runâjam par rakstzîmju nesaderîbu.Vai agrâk, mçs nepamanîjâm ðâdu uzvedîbu, kas mûs satrauc, un tie radâs laikâ, kad viòi ir pilnîgi dabiski. Tâ kâ cilvçki pastâvîgi mainâs un raksturo un ir atkarîgi no ðî mehânisma, un daþreiz to piesaiste partnerim vienkârði pârvçrðas zaudçtâs uzticîbas rezultâtos. Diemþçl Polijâ joprojâm pastâv stereotipi, kas noved pie tâ, ka laulîbas terapija ir kauns un kaut kas cits, bet mçs nevaram palîdzçt. Tad ir apburtais loks, kas ðíirðanâs telpâ parasti ir pazîstams finale.