Angiu valodas tulkodana

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/Formexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Mutiskâ tulkoðana tiek izmantota, lai atvieglotu saziòu starp diviem cilvçkiem, kuri nepiedalâs paðreizçjâ valodâ. Protams, kad jebkurâ jomâ tulkoðana ir piemçrota attâlâm kategorijâm. Konferenèu tulkoðana ir viena no tâm. Un ko viòi patieðâm païaujas uz un kad ir vçrts to izmantot?

Ko par to saprot konferenèu tulkoðana?Ðâdas konferenèu interpretâcijas parasti notiek konferenèu centrâ. Tos var veikt daþâdâs debatçs vai svarîgâs biznesa sanâksmçs. To vidû var mâcîties tulkojumus secîgi vai vienlaicîgi. Ja intervijas laikâ ir vairâk sievieðu no daþâdâm valstîm, parasti tiek izmantotas sinhronâs interpretâcijas. Ðie secîgie ir arvien mazâk izmantoti, jo tie nesniedz patieðâm skaistus rezultâtus.

Institucionâlais un iekðçjais tirgusKonferences tulkojumus mçs dalâmies divos veidos. Tas attiecas arî uz institucionâlo tirgu, kad tas ir arî privâts. Starptautiskâs iestâdes, piemçram, EDC, bieþi organizç daudzvalodu sanâksmes. Tad apmâcîba tiek tulkota no daþâm citâm valodâm vienâ, iepriekð izveidotâ, tulkotâja dzimtajâ valodâ. Ðâdam konferenèu tulku jâiesniedz tai ar lielâm zinâðanâm un prasmçm. Nepietiek tikai ar angïu valodu. Labs konferenèu tulks brîvi pârvalda daþâdas valodas. Pateicoties tagadnei, viòð varçs automâtiski tulkot visas konferences neatkarîgi no tâ, kas piedalâs tajâs. Tomçr, ja tas ir privâtajam tirgum, viss izskatâs nedaudz atðíirîgs. Privâtâs iestâdes parasti izvçlas divvalodu sanâksmes. Ðajâs konferencçs piedalâs cilvçki no divâm daþâdâm valstîm. Tikðanâs laikâ tiek iegûti tulkotâji, kas labi runâ tikai divâs konkrçtâs valodâs.

Vai vçlaties kïût par tulkotâju?Tâtad, ja mçs brînâmies par tulku, mums vajadzçtu paplaðinât savas prasmes attiecîbâ uz ðo elementu. Paðlaik pat mutvârdu tulkojumos ir savas apakðkategorijas. Tâtad, ja mçs gribam interesçties par konferenèu tulkoðanu, mums ir vajadzîgas tik lielas zinâðanas. Mums vajadzçtu brîvi pârvaldît vismaz daþas sveðvalodas. Pateicoties tam, starptautiskâs institûcijas izmantos savus pakalpojumus ar aizrauðanos. Tomçr, ja mçs vçlamies tos izveidot, mçs noteikti uzlabosim savas jûtas un cilvçkus, lai iegûtu vçl labâku praksi.