Apicrbu veidotaja laiva

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs vissareþìîtâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi oriìinâli un gaiði audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu gatavo summu. To vidû arî cçlonis bija meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ir piedâvâjuði dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc tam, kad izstâde beidzâs izsolç skaista kâzu radîðana, kas îpaði ðim ceremonijai. Kleita tika dota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un vçrtîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir cietuði no izsolçm, un, kad izsoles objekts bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks mâjâs maijâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu svarîgas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienîgais no patiesâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudz labâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Ik pa laikam ðî popularitâte mâca kolekcijas sadarbîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik labi atzîtas, ka pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi no rîta, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no vienas dienas.Ðî uzòçmuma produkti ir saòçmuði lielu popularitâti saòçmçju vidû daudzu gadu garumâ, tostarp pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par saòemto atalgojumu un to, ko viòi meklç, ka produkti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa