Bcrnu apicrbu rathotajs

Sestdien tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, kâdus dizainerus gatavo apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izstâde tika rafinçta visstingrâkajâ sastâvâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tos izmantoja, lai raþotu pilnîgi acîmredzamus un labus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visnotaïîgâkâs, krâsainâkâs svârki, kas izgatavotas no tamborçðanas. Papildus savam priekam viòi arî radîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar ðïûdçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dþinsu pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistâs kâzu kleitas izsole, kas sagatavota ðai iespçjai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi svarîgâkâs kolekcijas apìçrbi. No jaunâs izsoles iegûtie ienâkumi tiks noteikti kâ vietçjâ bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas draudzîgas un draudzîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði savu produktu pârdoðanu, un tad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies birojiem maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, kas atðíiras no tâm, kas atrodas stacionârajos veikalos.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Pilnâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos populârâkajos no daudzajiem vienkârðâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi ðî kompânija sadarbîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem raksta kolekcijas. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti svarîgas, ka pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas sadalît plânâs rindâs no citas rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti ir bijuði ïoti populâri klientiem jau daudzus gadus, turklât beidzot, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par pieðíirto balvu spçku, un kas apgalvo, ka preces ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjas aptiekas apìçrbs