Cdinadanas uzocmuma vadidana majas

POS sistçma ir gastronomiska ideja visu veidu çdinâðanas iestâþu, piemçram, restorânu, krogu, picçriju, âtrâs çdinâðanas bâru, viesnîcas restorânu, darbîbai.

Vidçjâm un grûtâkâm telpâmPOS ïoti labi apkopo gan nelielas telpas, gan spçcîgus gastronomijas tîklus. Ðis ir pirmais rîks, kas pielâgots lasîðanai jebkurâ POS pozîcijâ. Projekts pârredzami racionalizçs ðo jautâjumu vienâ vadîbas lîmenî, nodroðinot lielisku varu par katru grâmatas epizodi telpâ. Programmatûra palielinâs klientu apkalpoðanas komfortu. Sistçma bûtiski ietekmçs virtuvç strâdâjoðo darbinieku efektivitâti telpâ, kas paâtrinâs pasûtîto çdienu ievieðanu. Detalizçta preferenèu un klientu pieprasîjuma analîze atvieglos un plânos garðîgu çdienkarti.

Piekriðana jaunâm ierîcçmPOS çdinâðanas programmatûra var strâdât ar daudziem lîdzekïiem un metodçm, kas uzlabos katras mâjas darbîbu. Spçlçjot profesionâlos aprîkojumos, piemçram, nodokïu printeros, virtuves monitoru sistçmâs vai bezvadu meklçðanas sistçmâs, tiek samazinâts servisa laiks, ietekmçta tuvâka tabulu rotâcija, tas ir, palielina restorâna peïòu.Skaidrs un vienkârðs veids, kâ izmantot POS programmas, ïauj çrti strâdât, paâtrina atseviðíu uzdevumu izpildi, samazina darbinieku apmâcîbu periodu, kas ietekmç sistçmas ievieðanas izmaksu samazinâðanu.

https://catch-patch-me.eu/lv/Catch Me Patch Me - Efektīvs risinājums novājēšanu mūsdienu formā ielāpus.

Zîmçjums no elementa nodroðina:Darba komforts: intuitîva darbîba, ierakstu pievienoðana pasûtîjumiem, sadarbîba ar kases aparâtiem vai fiskâlajiem printeriem un svîtrkodu lasîtâjiem, pieðíirot îsceïus konkrçtiem çdieniem, tûlîtçja datu pârsûtîðana par pârspîlçjumiem, îpaðu çdienu ievadîðana un nokârtoðana utt.Pârredzamîba: piekïuve tabulâm, darîjumiem un katra tabulas bilancei, pârtikas preèu grupçðana, piemçram, dârzeòi, dzçrieni, alkohols, detalizçts attçla attçls, pârtikas piedevu saraksts, çdienu secîbas noteikðana, informâcija par pârmçrîgu galda servisu utt.Âtrums: pasûtîjumu vâkðana un maiòa, kuponu drukâðana, gatavojot çdienus, lielas pasûtîjumu izmaiòas, âtrâs çdinâðanas preèu sloksne utt.Daudzpusîba: droðs darbinieku pieteikðanâs, naudas atvilktnes kontrole, atbalsts jauniem maksâjumu veidiem.