Cilvcku parvadadana tarnovas kalnos

Sâkot ar 2011. gadu, katram taksometra vadîtâjam, kas sniedz transporta pakalpojumus fiziskâm personâm, jâbût automaðînâ kases aparâtam. Pârvadâtâji, kas iesniedz savus pakalpojumus, bet vienojoties ar citâm uzòçmçjdarbîbas vienîbâm, ir atbrîvoti no ðâ mçría.

Pârnçsâjamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas ar saviem attiecîgajiem izmçriem. Viòiem parasti ir rokturi, kas ïauj stabili uzstâdît automaðînâ un tiek darbinâti ne tikai no baterijâs ievietotâ akumulatora, bet tas ir vairâk nekâ pieslçgts automaðînas akumulatoram, pateicoties tam, kâpçc viòi neizlâdçjas visâ maiòas laikâ. Ierîce parasti ir displejs, kas ïauj jums nopelnît no tâ pastâvîgâ un horizontâlâ grâmatâ, ir apòçmusies mainît laika apstâkïus. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâdei jâbût mierîgai, lai to varçtu lasît, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas bûtiski uzlabo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt panâkumus, kad klients atsakâs no izmaksâm. Taksometra vadîtâja kases aparâts tika dibinâts îpaði ar ðîs profesijas specifiku. No tâ izdrukâtais paragon ir daþi interesanti priekðmeti, piemçram, ceïojuma laiks, nobrauktais attâlums, taksometra numurs vai individuâlajos tarifos izmantoto uzòçmumu skaits. Taksometra vadîtâjs uz èeka var atrast zinâðanas par sniegtajiem papildu pakalpojumiem, proti, bagâþas nodoðanu, dzîvnieku transportçðanu utt.Ir zinâms, kâ katram kases aparâtam ir bieþas funkcijas - dienas un mçneða pârskata, kases statusa, norçíinu ziòojuma un papildus taksometra iestatîjumu atskaites izdruka.Kases aparâts, visticamâk, dzîvos vienatnç ar taksometru un izveidos vienu ierîci, bet uzòçmçjdarbîbâ ðî pieeja bieþi nedarbojas, jo tas daudz samazina instrumenta laiku un palielina nepiecieðamîbu regulâri aizstât papîra ruïïus. To iespçjams savienot ar datoru, veidojot atbilstoðas funkcijas vai programmatûras atjauninâjumus.Nauda ir svarîga mîkstâ un spçcîgâ veidâ, lai uzbûvçtu un demontçtu automaðînâ, tâpçc tas nav pietiekami, ka tas darbojas ar daudziem taksometriem, tâpçc to nevar uzskatît tikai par konkrçtu automaðînu, tad tas ir spçcîgs pâr biroju vai pili un sagatavo ziòojumus. Tas arî aizsargâ pret kases aparâta zâdzîbu ilgu apstâðanâs laikâ.