Cukura cenu pieaugums

Izrâdâs, ka Polijas uzòçmumi un uzòçmumi bieþi vien nav dzîvoklî, lai cînîtos par lietotâju ar vienkârðu konkurenci no Eiropas rietumiem. Viòi cieð no pçdçjiem cilvçkiem - gan minçtie uzòçmumi, valsts kase, kad mçs un vidçjie cilvçki çd maizi, jo Polijas ekonomika attîstâs ïoti aktîvâ tempâ. Tâ rezultâtâ daudzu izstrâdâjumu cenas, piemçram, no pârtikas rûpniecîbas, kïûst dârgâkas nekâ peïòas pieaugums.

Polijas uzòçmumi nespçj uzvarçt par dziïâm investîcijâm, no kurâm nauda varçtu sûkties tuvâ ekonomikâ, palielinot IKP pieaugumu un uzlabojot dzîves apstâkïus Polijâ. Tieði tâpçc arvien vairâk poïu, nepârprotami labvçlîgâkiem apstâkïiem, atstâj mûsu valsts robeþas. Vâcieði un Britu salas joprojâm ir visbieþâk izvçlçtais galamçríis. Poïi ir gatavi vienaldzîgi uzòemties darbu, ja tikai nopelnît. Viòi bieþi strâdâ pie trauku mazgâðanas vai kâ iekðzemes palîglîdzekïi. Tomçr jûs atstâjat ne tikai vîrieðus ar iespçjamu izglîtîbu, bet arî tos, kuriem ir augstâkâ izglîtîba, piemçram, ârsti. Rezultâtâ mums trûkst speciâlistu.Ko darît? Tiek uzskatîts, ka pasâkums paðreizçjai situâcijai ir atgrieðanâs pie konkrçta darba pie fonda. Tiek îstenota ERP sistçma. Tas attiecas uz uzòçmumu darbîbas uzlaboðanu visâs jomâs. Ðî metode ir nodroðinât ilgtermiòa plânoðanu visiem gaidâmajiem ieguldîjumiem, kâ arî raduðos risku samazinâðanai. Ðo programmu âtri apstrâdâ Eiropas rietumos un Amerikas Savienotajâs Valstîs, kur tas radîja gaidîtos rezultâtus uzòçmumu darbîbas uzlaboðanâ. Pateicoties ðim projektam, tâdus lçmumus kâ interese par noteiktu ieguldîjumu vai citu darbinieku nodarbinâðanu var veikt ïoti âtri. Bez ðîs çrtîbas, tas viss tika tuvinâts „groped”, kas palîdzçja radît lielus finansiâlus zaudçjumus. To sekas bija ne tikai apturçt attiecîgo uzòçmumu attîstîbu, bet arî turpmâko darbinieku atlaiðanu. Tâtad tai bija vçl viena negatîva ietekme - bezdarba pieaugums. Eksperti saka, ka Erp pastâv, lai mazinâtu paðreizçjo pozîciju.