Darba drodiba un veselibas aizsardziba

Raþoðanas uzticamîba un higiçna ir svarîgs faktors jebkurâ uzòçmumâ, tâpçc ir vçrts izdarît mâkslas inspekcijas vizîti un tam ir atbilstoða dokumentâcija. Protams, no ðîs sadaïas ir izveidota programmatûra uzòçmumiem, kas palîdzçs darba devçjiem.

Populârâkâ programma veselîbas un droðîbas vadîbai ir Vademecum BHP. Ðajâ programmâ ir pastâvîgi atjauninâti tiesîbu akti. Tas palîdz profesionâlajam riskam darboties vienâ darba vietâ, pateicoties tam bûs grûti izveidot darbavietu revîziju, turklât tas bûs bagâts, lai identificçtu nelaimes gadîjumus darbinieku un studentu raþoðanâ. Vienkârði izsakoties, tam ir arî grafiks, pateicoties kam ir svarîgi saglabât visu svarîgo informâciju, lai negadîjums nenonâktu. Konkrçtai personai raksturîgo aizsardzîbas pasâkumu izvçle ir neticami vçrtîga, un tas pats projekts ïauj viegli pielâgot aizòemtajai pozîcijai. Tas galvenokârt attiecas uz cilvçkiem, kas valkâ apìçrbu un aksesuârus.Ïoti pieejams projekts Veselîbas un droðîbas departamentâ ir programma, kas tiek izlaista moduïos, un ikvienam tas nozîmç. Visbieþâk ir negadîjumu modulis un riska modulis. Tâ kâ to ir viegli uzminçt, nelaimes gadîjumu modulis galu galâ nosaka sûdzîbu smaguma pakâpi, un riska modulis nosaka darba risku konkrçtâ darba vietâ. Tas ir daudz daþâdu veidu profesiju, kam var attiecinât profesionâlo risku. Citi ir arodveselîbas un darba droðîbas sektors un droðîbas modulis. Arodveselîbas un darba droðîbas modulis ïauj reìistrçt darbiniekus arodveselîbas un darba droðîbas jomâ, galvenokârt cilvçkiem, kuri ir saòçmuði apmâcîbu, un ar to saistîtie apmâcîbu datumi, aizsardzîbas modulis atbilst darbinieku aizsardzîbas pasâkumiem. Darbplûsmas modulis ir redzams caur dokumentu plûsmu starp citiem departamentiem. Ðâda programmatûra ïauj jums strâdât uzòçmumâ veselîbas un droðîbas ziòâ.