Ddva darbinieku periodiska apmaciba

Tehniskâ dokumentâcija ir tâda pati dokumentu, plânu, rasçjumu vai tehnisko aprçíinu sistçma, kam ir dati, kas vajadzîgi konkrçta produkta iegûðanai. & Nbsp; Tehniskâs dokumentâcijas parasti var iedalît ðâdâs tematiskajâs sadaïâs:

ieguldîjumu dokumentâcija, t.i., dati, kas nepiecieðami konkrçta ieguldîjuma veikðanai, \ ttehnoloìisko dokumentâciju vai datus, kas vajadzîgi montâþai un apstrâdei, t.i., visu tehnoloìisko procesu, \ tprojekta dokumentâcija, tas ir, bûvobjektu vai to îpaðîbu projekti,zinâtniskâ un tehniskâ dokumentâcija, tad tas ir pçtîjumi.

Ðî dokumentâcijas metode ir divos veidos:

https://mlash.eu/lv/Make Lash - Efekts risinājums garām un biezām skropstām bez nepieciešamības tos pagarināt.

matricas vai rasçjumi, kas izgatavoti uz tehniskâm izdrukas,arhîva kopijas, tad ir kopums ar visâm salasâmâm izdrukâm.

Tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu veic tulkotâji, kas, izòemot izcilas valodas prasmes, ir arî speciâlisti noteiktâ tehniskâ jautâjumâ, kas garantç ne tikai uzticamu tulkojumu no labas uz pçdçjo valodu, bet arî nodroðina atbilstoðu terminoloìiju, kas aizsargâ pakalpojuma saòçmçju pret iespçjamâm kïûdâm tad, iespçjams, radîs pareizo priekðstatu par pareizajâm un tehniskajâm sekâm.

Ja mçs pasûtâm tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu, vispirms mums ir nepiecieðama tulkotâja uzmanîba. Es domâju, ka tas, iespçjams, nav sveðvalodu zinoðs cilvçks. Tehniskais tulkotâjs vçlas bût persona, kurai ir arî daudz zinâðanu par konkrçtu tehnisko nozari, tâpçc vislabâk ir izvçlçties palîdzîbu no specializçtiem tulkoðanas uzòçmumiem. Turklât jâapsver, ka tehniskâ dokumentâcija ir ne tikai teksts, bet arî diagrammas, rasçjumi un izkârtojumi, tâpçc labam tehniskâs dokumentâcijas tulkotâjam bûtu jâsniedz un jâsaskaòo projekta dati ar nâkamo valodu, lai nodroðinâtu maksimâlu lasâmîbu (ir pieejams tâ sauktais un veidojot tekstu.

Rezumçjot, mçs vçlamies apzinâties, ka ne katra sieviete, kas zina sveðvalodu un zina, kâ tulkot, bûs pietiekami laba, lai rakstîtu tehniskos tulkojumus. Un tas ir tâlu meklçt tulkoðanas uzòçmumu, kas specializçjas tikai tehniskajos tulkojumos, pateicoties kuriem mçs gûsim labumu no garantijas, ka mums svarîgs dokuments tiks tulkots uzticamâ un profesionâlâ skolâ.