Erotisko apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izstâde tika rafinçta visstingrâkajâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai labi un viegli audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus piesaistîja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði ðai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. No ðîs izsoles nopelnîtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz tuvçjo bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas ârkârtas un pozitîvas darbîbas. Viòas darba devçji vairâkkârt ir piedâvâjuði savus produktus pârdoðanai, un, ja pârdoðanas materiâls bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maijâ sâksies âtri. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tajâ ir diezgan maz rûpnîcu visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katru reizi, ðî popularitâte izraisa kolekcijas poïu dizaineru prâtos. Ðîs kolekcijas, protams, ir liela atzinîba, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kas ir gatavi individuâlam rîtam, veidojas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Jaunâ uzòçmuma ietekme daudzus gadus ir pâròçmusi lielu uzmanîbu patçrçtâju vidû, arî ðajâ jomâ, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk nemaz nerunâjot par saòemto atalgojuma spçku un cenðas padarît vislabâkâs kvalitâtes produktus.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari