Esmara apicrbs

Farin ManDr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Multivac c100 ir vakuuma iepakoðanas iekârta vidçjiem un maziem uzòçmumiem. Viòa var dzîvot daþâda veida gaïas veikalos, bâros, restorânos, çdinâðanas uzòçmumos, viesnîcâs, slimnîcâs vai lauku saimniecîbâs.

Iepakoðanas maðînu veidiIepakoðanas maðîna ir atvçrta lietoðanai, viegli tîrâma. Ðíîvis ir izgatavots no cçls laika, kas nodroðina ilgtermiòa izmantoðanu. Pateicoties ðâdam preparâtam, tas spçj sniegt ïoti atkârtotus iepakojuma rezultâtus. Vakuuma iepakoðanas maðînas ir vienkârðas divos veidos. Pirmais no tiem ir kameras iepakoðanas maðîna. Gaisa iesûkðanas process ðeit tiek pilnîbâ pârvietots ierîces iekðienç. Izstrâdâjums ir pilnîbâ samontçts iepakoðanas maðînâ. Pateicoties tam, process ir âtrs un nepârtraukts. Ðî iepakojuma veida vakuuma maisiòu cena ir vienkârða. Vçl viens vakuuma iesaiòoðanas maðînas veids ir slokðòu iepakotâjs. Ðeit produkts atbilst ierîces ârpusei. Iekïauts tikai speciâlâ maisiòa gals. Pateicoties tam, ir iespçjams iepakot produktus, kuru izmçri ir ievçrojami lielâki par ierîci. Diemþçl vakuuma maisiòu cena ðai pieejai ir daudz spçcîgâka nekâ kameras iepakoðanas maðînâm.

Svarîgâkâs iepakoðanas maðînas daïasMultivac c100 iekârta ir iepakoðanas maðîna ar kameras konstrukciju. MULTIVAC ieviesa tirgû, spçlçjot tirgû kopð 1961. gada.Svarîgâkâs ierîces priekðrocîbas:

ïoti precîzi nosûces un iesaiòoðanas laika iestatîjumivar atcerçties iepakojuma iestatîjumus, kas ir sajaukti ar augstu atkârtojamîbuçrta lietoðana caur klaviatûru, kâ arî iespçja precîzi kontrolçt gaisa sûkðanas procesu caur stikla skatu stikluuzticamîba - izgatavota no nerûsçjoðâ tçrauda un izciliem vakuuma sûkòiemviegli tîrâms, pateicoties ergonomiskajâm formâm, bez padziïinâjumiem, kuros iespçjams pievienot netîrumus un netîrumuslielâ kamera ïauj izmantot plaðu maisiòu un iesaiòojuma efektuneliela masa - aptuveni 50 kilogramisûkòa jauda ir 12 kvadrâtmetri stundâ.