Evakuacijas mardruta evakuacijas piekiuve

Izceïoðanas zîme nozîmç izejas durvju noteikðanu evakuâcijas izejai, kas meklç bûvobjektu izmantoðanu visos objektos, kuri saskaòâ ar likumu ir bijuði spiesti pareizi atzîmçt izejas, caur kurâm draud evakuâcija apdraudçjuma gadîjumâ (piemçram, ugunsgrçks.

Ðâdas pazîmes rotç visur, kur mçs uzòemamies ar plaðâkâm cilvçku grupâm, t.i., darba vietâs, birojos, kultûras un izklaides un fiziskos punktos, vai lielâkos veikalos. Risinâjumam, kas atzîmçts angïu valodâ EXIT, tie bieþi noved agrâkas kustîbas bultu veidâ un iezîmç evakuâcijas kâpnes. Pareiza evakuâcijas ceïa maríçðana ir svarîgs stâvoklis, lai saglabâtu to cilvçku veselîbu un dzîvîbu, kuri atklâjuðies bîstamîbas pakâpç, palielinot iespçju sasniegt evakuâciju.

Maríçjumam EXIT ir raksturîga zaïa krâsa ar baltu râmi un uzrakstu, kas tos patîkamâ veidâ atbalsta evakuâcijas procesâ, pat no ïoti liela attâluma (20-25 metri. Tâ tika izgatavota no krâsainas paðlîmçjoðas folijas, izmantojot izcilu lîmes kvalitâti, kas pârliecina viòu par augstu izturîbu un formu sareþìîtos apstâkïos vai no PVC paneïa, kas piestiprinâta ar divpusçju lenti. Avârijas izejas maríçjums ir iestrçdzis uz ðíçrðïa mâjâ visbieþâk virs durvîm, kas ir izeja no dzîvokïa vai çkas. Filmai, no kuras tika veikts evakuâcijas izejas maríçjums, piemît fotoluminiscences îpaðîbas, pateicoties kurâm tâ smçíç tumsâ, kas nodroðina efektîvu evakuâciju pat sareþìîtos apstâkïos, kas saistîti ar jaudas izslçgðanu vai bagâtîgu dûmu, kas ierobeþo redzamîbu.