Ex 2 zonas definicija

Katram uzòçmumam, uzòçmumam, iestâdei, neatkarîgi no tâ, kurâ daïâ tâ darbojas, tiek likti darbinieki. Savu kompetenèu ziòâ tie ir konsekventi un delikâti. Profesionâla sagatavoðana, praktiskâs iemaòas, ïoti svarîgas, bet tikpat svarîgas kâ komunikâcija, starppersonu attiecîbas utt. Tâpçc personâla apmâcîbas ir viens no svarîgâkajiem uzdevumiem jebkuram uzòçmumam, kas koncentrçjas uz panâkumiem.

Gudri uzòçmumu vadîtâji zina, ka uzòçmuma attîstîba, bet arî to saglabâðana tirgû interesantâ stâvoklî ir pastâvîga investîcija personâlâ. Tâ ir nemainîga, nesaprotama piezîme par to, ka „konkurence nav miega”, un tas nozîmç, cita starpâ, pastâvîga personâla apmâcîba. Pieauguðajos uzòçmumos ir îpaðas vienîbas, kas atbild par apmâcîbu. Mazâkos uzòçmumos ir jâuzrauga apkalpe un jâizmanto lçmumi ðajâ situâcijâ. Tas nozîmç, ka tie paði darbinieki, pçc viòu domâm, pieprasa apmâcîbu. Vingrojumu tirgus paðlaik ir ïoti vçrtîgs. Personâla apmâcîba, kas specializçjas arî çrtu prasmju attîstîðanâ, piedâvâ arî vairâkus uzòçmumus. Gan piedâvâjuma lîmenis, gan likme ir daþâdi. Ikviens atradîs virzienu uz viòu mûsu iespçju robeþâs. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kas nodarbina speciâlistus lielâs jomâs, lai vadîtu personâla apmâcîbu. Tas ir îpaði svarîgi ðeit, vai apmâcîbas uzòçmums, kas ievieð apmâcîbu tuvâkajâ laikâ, piedâvâ atbalstu pçc apmâcîbas. Pçdçjos gados tirgû ir parâdîjuðâs tieðsaistes apmâcîbas iespçjas. Iespçjams, ka ne visâs daïâs ðâds modelis var tikt izmantots, kamçr ir vçrts apsvçrt priekðlikumu, kur tas ir tik papildu. Fakts, ka tiek likvidçtas izmaksas par darbinieku norîkoðanu ârpus darba vietas, nav nozîmîgs. Daþiem cilvçkiem patîk ðî apmâcîbas lînija, pat tâpçc, ka robeþas atgrieþas pie notikumiem, kas apspriesti çrtâ laikâ un çrti. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir piekïuve internetam. Personâla apmâcîba ir ieguldîjums, kas ir tâ vçrts!