Fiskalais postnet ergo

Ja plânojat uzticamîbu un sagaidîsit, lai atbrîvotos no visâm ar kases aparâtu saistîtâm tçmâm vienreiz un uz visiem laikiem, negaidiet. Mûsu lçtâkais kases aparâts ir izveidots, lai apmierinâtu visas vidçjâ un vidçjâ lîmeòa lietotâju paredzçtâs cerîbas. Programmçðana nevienam nevajadzçtu radît problçmas, skaidrs LCD displejs sniedz padomus, kâ sagatavot ierîci darbam soli pa solim.

Tajâ var ieplânot milzîgu preèu daudzumu (skaitot tûkstoðos. Kases aparâts ir sagatavots apmaiòai ar perifçrijas rîkiem, piemçram, atlikuðo kodu lasîtâju tipu, un vissvarîgâk, tas ir viegli savienojams ar datoru. To nodroðina 230V ligzda vai iebûvçts akumulators, kas garantçs ierîces optimâlu darbîbu vietâs, kur nav pieejams dzîvoklis. Dana uz âtrâkiem un mazâkiem tirdzniecîbas centriem, tâ satiks visus, pat lielâkais uzdevums. Tas ir pielâgots un publicçðanai bîstamos apstâkïos - mînus temperatûra nedarbojas ar labu darbîbu kvalitâti un pareizajiem izstrâdâjumiem, no kuriem tâ ir radîta. Papildu iekârtas priekðrocîba ir nepârtraukti ziòojumi, kas parâdâs ierîces ekrânâ - pateicoties tam, potenciâlajam kasierim ir viss priekðstats par notiekoðo. Visas kïûdas vai neçrtîbas tiek parâdîtas ierîces LCD ekrânâ, kâ arî slikta un jçgpilna instrukcija par labâko izeju no veidlapâm. Tas nozîmç lielisku çrtîbas, òemot vçrâ, ka ne visi ceïi atdod ðâdus rîkus katru dienu. Protams, bija jâbût tâdâm pazîmçm kâ piemçrotâm atlaidçm vai procentiem par visu darbu saòemðanu vai laboðanu vai bieþi vien vçlamo kvîts anulçðanas funkciju. Kases aparâts ir pieejams daudzâs krâsâs, tas strâdâ ar atvilktni un tâ dziïums un augstums padara to tik viegli uzstâdâmu pat ïoti sareþìîtâs vietâs. Izmantotâ sakaru saskarne ir tradicionâls savienotâjs, ko izmanto lielâkajâ daïâ ðâda veida kaseðu. Tas neuzlabo faktu, ka ðîs iekârtas svarîgâkâ priekðrocîba ir tâ zemâ cena.