Franeu tulkojums poiu valoda

Aizvien svarîgâks jautâjums laikâ, kad pasaulç mçs pamanâm aizvien lielâku dokumentu un informâcijas plûsmu starp vîrieðiem un uzòçmumiem, turklât mums ir jârisina liels skaits starptautisko darîjumu, tie spçlç daþâdus veidus, kâ dokumentus tulkot no vienas valodas uz jaunu. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus tulkojumu veidus, ar kuriem nodarbojas profesionâli tulkotâji.

Hallu Motion

Neatkarîgi no tulkojumiem, kas parasti ir rakstîti, mums ir arî konferenèu un sinhronâ tulkoðana, vai arî dialogu valodu nodoðana no attçliem un tekstiem no datora plâniem sveðvalodâ.

Attiecîbâ uz vienoðanos pçdçjo, kas var veikt individuâlus tulkojumus, mçs varam tos identificçt kâ nozîmîgus speciâlistu tulkojumus. Strâdâjot pie tiem, nekâdas kompetences nav jâapstiprina ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Protams, vienmçr, ka komanda, kas izmanto tulkotâja tekstus vai izòçmuma tulkotâju, bûtu speciâlists vai bûtu augsta lîmeòa vienoðanâs par konkrçtu tçmu. Tur ir jâbût kvalificçtam lingvistam, un bûtu jâdod nozîme korektoriem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Saistîbâ ar konkrçtâ dokumenta veidu, kuru jûs gatavojaties lietot jaunâ valodâ, tas var bût funkcionâls un palîdzçt ârstam vai pieredzçjuðâkam tulku.

No otras puses, ja runâjam par daþâda veida tulkojumiem, proti, zvçrinâtajiem tulkojumiem, kas ir klât ðajâ lietâ, viòu tulkojums bûtu jâiesaka tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kuri ir vienîgie cilvçki, ko sauc par sabiedrîbas uzticîbu. Viòi pieòem vçlamos atzinumus un oficiâlus zinâðanu sertifikâtus konkrçtam priekðmetam. Tas var bût universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ðâ samazinâjuma materiâlu tulkoðana ðajâ valodâ ir piemçrota, cita starpâ, tiesas un procesuâlajiem materiâliem, sertifikâtiem un skolu vçstulçm.

Faktiski tekstu un grâmatu tulkojums attiecas uz katru jomu. Tomçr bûs jâprecizç daþi no populârâkajiem to daïâm, kas ir vislielâkais pieprasîjums. Tie ir, piemçram, tipiski juridiskie teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâli akti, kâ arî svarîgu kultûras pasâkumu konferenèu tulkoðana. Tad tie var bût ekonomiski, turklât banku pakalpojumi.Tiek apmâcîti vismaz visi komercdokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.