Gaias madina neruscjodais tcrauds

Íermeòa vilks nav nekas cits kâ maðîna, kas tiek izmantota, lai drupinâtu un sasmalcinâtu neapstrâdâtu, vârîtu vai saldçtu gaïu, ko izraisa turpmâka pârstrâde (desu raþoðana. Tâ kâ ierîci izmanto viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas iestâdçs un sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, kur apstrâdâtâs gaïas daudzums ir ïoti nopietns nekâ mâjâs, izmçri (kakls ar skrûvju padevçju un grieðanas komplektu - tîkli, paraut, naþi un parametri (veiktspçja. sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda gaïas vilks ir jâmaksâ pârstrâdâtâja vajadzîbâm.

Liela daïa vilku tirgû tiek izvçlçta, lai izvçlçtos pareizo ierîci iekârtas vajadzîbâm, pateicoties paðreizçjam brîdim, kad tiek radîti çdieni, ir saîsinâts (duci kilogramu smalcinâðana uz laiku arî neprasa lielas fiziskâs piepûles izmaksas. Vilkiem ir vienkârða forma, elementus var viegli demontçt, kas ievçrojami atvieglo apstrâdi, tîrîðanas procesu un tîrîbas uzturçðanu. Ierîces izpilde ir izgatavota no nerûsçjoðiem vai alumînija sakausçjumiem, liela izpildes vçrtîba nosaka maðînas lielo izturîbu. Tâpat kâ visas ierîces, kas ir noderîgas pârtikas rûpniecîbâ, vilki jâdara CE darba droðîbas un higiçnas nosacîjumiem. Vilka darbîba - sasmalcinâðanai paredzçtâ gaïa tiek piestiprinâta pie kakla, pçc tam pçc saspieðanas, piemçram, ar polipropilçna virzuli, tâ tiek piespiesta darba skrûvei un no turienes grieðanas sistçmâ. Grieðanas ierîce piespieþ íermeni acu acîs un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Gaïa pçc sasmalcinâðanas ir salocîta ar pildîjumu, tad iepakota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un iegûta tâlâkai pârstrâdei attiecîbâ pret gala produkta veidu - aukstâs gaïas vai vakuumâ iepakotu gaïu. Atkarîbâ no gaïas veida tiek òemtas acis ar jaunu acu diametru un naþiem. Vilkus var sakârtot daþâdos piederumos, kas, piemçram, dos pildîjumu desas, dârzeòus un sieru. Tâ ir interesanta ierîce, kas ir vienkârða par viegliem cenâm, ko izmanto çdinâðanas rûpnîcâs, kur desu vai gaïas çdienu raþoðana ðâdai atðíirîbai nav, ja lielâs raþotnçs tâ ir veselîgâku produktu, kas nesatur konservantus un ârvalstu pastiprinâtâjus.