Gaisa filtrs zipp pro 50

Goji creamGoji cream Labākais ādas kopšanas līdzeklis ar grumbām

Magnçtiskâ filtrs ir noteikta îpaði, lai palîdzçtu iekðzemes un vieglâs rûpniecîbas jaunu centrâlo apkures sistçmu un atklâtu ûdeni, kâ arî ar kopçjo datu iekârtu ðâdas instalâcijas pret piesâròojuma cietvielas. Ar pieaugoðo izmantoðanu augstas kvalitâtes iekârtas un aprîkojumu kontroles - mçrîðanas bûvlaukumos, ir nepiecieðams ûdens filtrçðanai, jo to regulâru un efektîvu darbu nosacîjumu tur reâlo tîrîbu tekoða ûdens.

Uz cauruïvadiem jânovieto magnçtiskie filtri tâ, lai ûdens plûsmas virziens bûtu identisks ar korpusa atveramo bultiòu, un vâks ir izvçlçts uz filtra laukumiem. Filtrus var uzstâdît uz horizontâliem un taisniem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri apvienoti ar korpusu, sieta ieliktni, vâku, magnçtisko kasetni, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç lielu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju tîrîðanas iespçjai: mehâniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot to centrâlapkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdens apgâdes sistçmâs, kas piegâdâ visas apkures vai dzesçðanas ûdens ierîces. Magnçtisko filtru ietekme, cita starpâ, novçrð uzstâdîðanas un aprîkojuma datu bojâjumus, palielina uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazina ekspluatâcijas izmaksas, samazina izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu konstrukcijâ. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, ja lietoðanas izmaksas nav lielâkas par praktiski nekaitîgâm.Anglijâ iegûst vairâk nekâ 20 miljonus vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkâ daïa ir aprîkota ar apkures sistçmu, un ðî pasaule ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas atvieglo apkures sistçmu darbîbu. Vairâk nekâ pirms miljoniem gadu Anglijâ ir pârdoti vairâk nekâ miljons magnçtisko filtru.