Gandalfa pccnaccjs

Parasti katra laulîba sâk sapòot par to, ka vienlaicîgi tiek paplaðinâtas divu cilvçku attiecîbas ar jaunu ìimenes locekli. Ja ilgstoði centieni nesniedz vçlamo efektu, jums vajadzçtu sâkt meklçt problçmas cçloòus. Jo âtrâk mçs sâkam neauglîbas ârstçðanu, jo konkrçtâk mums ir iespçja gaidît vçlamos pçcnâcçjus.

Neauglîba ir slimîba, ko var izârstçt, tâpçc mçs nezaudçjam savu dzîvi. Ir zinâms, ka vissvarîgâkais posms sievieðu grupâ, kurâ tas var nonâkt apaugïoðanâ, ir auglîgo dienu periods. Un daudziem cilvçkiem ðis periods nav viegli pçtâms. Problçma kïûst sliktâka, ja mçs sâkam darboties ar neregulârâm menstruâcijâm. Ka personai ir jânovçrtç ovulâcija. Bûtu viegli ziòot ginekologam. Viòð strâdâs ar pacientu un sniegs padomu. Neauglîbas ârstçðana tiek uzsâkta ar virkni pamatpârbauþu, kas ir mûsdienu olvadu ultraskaòâ. Cauruïu caurplûdums ir galvenais jautâjums. Visas oklûzijas izraisa iekaisumu, tas ir, baktçrijas un slimîbas. Kakla caurules forma atceras gan operâciju ietekmi, abortus, gan ârpusdzemdes grûtniecîbu. Tiek veikta arî intrauterîna kontracepcijas ierîce. Neauglîbas cçlonis noteikti ir un hormons tiek traucçts. Jebkura hormona lîmenis, iespçjams, ir patoloìisks, kas bloíç ovulâciju. Bûtiska nozîme ir arî pacienta slimîbâm. Tie parasti ir vairogdziedzera discomforts, ievçrojams liekais svars, policistisku olnîcu sindroms, ierobeþojoðs svara zudums vai ilgstoðs stress. Vîrieðiem katra spermas grupa vispirms pârbauda. Pârbaudiet, vai spermas ðûnâm ir bûtiska konfigurâcija un darbîba, un vai to skaits ir saderîgs. Infekcijas laikâ var bût sabojâjuðies sçklinieku vai sçklinieku sçklinieki, kas var sûtît spermas nogatavinâðanu sareþìîtâ stadijâ vai pat lîdz pilnîgai to neesamîbai. Ârstçðana ir visu cistu, myomas vai varikozo vçnu ârstçðana. Jums jâpârbauda arî iespçjamie defekti reproduktîvo orgânu veidoðanâ. Ir sareþìîti gadîjumi, kad neauglîbas cçloòi nav zinâmi. Tad vienîgâ iespçja mîloðam pârim neapðaubâmi ir mâkslîgâ apsçkloðana.