Garigi trauccjumi

Cyklotimija tiek prezentçta kâ mazs psihisks traucçjums, ko dçvç arî par depresijas stâvokli, bet parasti tam nav nepiecieðama farmakoloìiska ârstçðana. Ciklotimija bieþi ir salîdzinâma ar dysthymia, tomçr abi psihiskie traucçjumi ir visai atðíirîgi.

Garîgi traucçjumiNâkamajâ rakstâ mçs koncentrçsimies uz patieso psihisko anomâliju prezentâciju. Sâkot no sâkuma, ciklotimija ir garîga slimîba. Iespçjams, tas ir elements, kas vada bipolâru traucçjumu attîstîbu. Tâs pârbaude parasti ir iespçjama cilvçka dzîves pirmajâ un treðajâ posmâ, parasti attiecas uz alkohola ïaunprâtîgu izmantoðanu un dod svarîgu destabilizâciju sociâlajâ dzîvoklî.

ârstçðanaProtams, ir jâapstrâdâ konstatçtie ciklotîmi. Tomçr, kâ minçts iepriekð, tas nebûs stingri farmakoloìiska ârstçðana, lîdzîga depresijas ârstçðanas sistçmai, jo ievadîtâs zâles bieþi vien dos labumu noskaòojuma stabilizçðanai, un papildinâjums bûs psihoterapija.

fâzesCiklotimiju sastopamîbu rada apgrûtinoðas garastâvokïa izmaiòas. Ir svarîgi to sadalît divos posmos:

Subdepresijas fâze, ko viòi iekïûst: abulija vai problçmas ar lçmumu pieòemðanu, apâtija, libido kritums un pastâvîgs nogurums un intervijas ar uzmanîbu, apetîtes traucçjumi, bezmiegs, pastâvîga tukðuma sajûta, skumjas un atbalsta mînusi, nespçja justies priekam, nevçrîba enerìçtika, pesimistiskie jautâjumi un sociâlâ izstâðanâs.Hipomanijas fâze - labs stâvoklis, jautrîba, euforija, augsta paðcieòa un paðapziòa, palielinâta dzimumtieksme, psihomotorâ uzbudinâjums un ierobeþota miega nepiecieðamîba, domas maldinâðana, palçninâðanâs, skaidrs domâðanas spçjas, uzmanîbas problçmas, kaislîba un naidîgums, varas sajûta un entuziasmu, uzòemoties riskantu uzvedîbu, maldiem.

Ðis defekts parasti parâdâs sievietçm, kas cieð no bipolâriem traucçjumiem. Spçli ietekmç tâdi elementi kâ augsta kortizola pakâpe, zems serotonîna lîmenis, kâ arî stresa situâcijas. Viòiem ir arî liela peïòa un audzinâðana, kâ arî vieta, kur dzîvo potenciâli slimi cilvçki.