Garu matu modelcdana pa solim

https://ecuproduct.com/lv/ecoslim-paatrinat-veidu-slimam-skaitlim/

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar saviem matiem, jûs varat strûkt viòai stundas, un íemmçt viòu, kamçr viòa viòai aug. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos krâðòs, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, liekot viòiem matu matus vai saspieþ tos. Viòð bauda skolas priekðnesumus visvairâk un gatavojas viòiem. Viòas jaunâ loma kâ ïaunprâtîbas karaliene bija arî oriìinâla, un viòai bija jâbût perfektâm frizûrâm un drçbçm. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un nekad vienreiz. Es paskatîðos uz pârvaldîtajiem matiem ... tâ sâkâs. Pusstunda pârslodze un to ieklâðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ nozîmîga princese. Tikai tad, kad viòa staigâ ar bojâtajâm meitençm, viòa atkal âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ faktu, ka kopð instalâcijas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti .... tâ pilnîbâ mainîja ideju, un tâs stilâ tâ skançja daudz, piemçram, "nieeee, es vienkârði nevçlos, jo es neatceros princese, ko viòas vergs ir tik daudz". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, piesitot matus brîvai kokai. Jo, protams, kâ jau iepriekð teica, mçs tagad praktizçjam viòas matus, un tas bija ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu puses daþu minûðu laikâ tika sagatavota.

Matu sprâdzes meitençm