Gastronomijas zivis

Termins “coaching” (kas nozîmç mâcîbas, kas ir angïu valoda, ir interaktîvas apmâcîbas procesa zîmols, kas notiek ar psiholoìiskâm skolâm. Pçdçjais darbinieku apmâcîbas modelis, kas òem vçrâ lçmumu pieòemðanas procesu, atbildot uz viòu profesionâlajiem jautâjumiem, kas palîdz privâtpersonâm vai birojiem paâtrinât izaugsmes tempu un ïauj uzòçmumam uzlabot. & Nbsp; Ðî standarta vadîtâji ir treneri, kas strâdâ ar tuviem klientiem daþâdos lîmeòos piemçram, lîgumâ ar viòu biznesu, karjeras attîstîbai, kâ arî apspriest jautâjumus par savstarpçjâm attiecîbâm ar daþâdiem cilvçkiem.

Profesionâla apmâcîba ïauj klientiem pieòemt labâkus lçmumus, pilnîgâk izmantot savas dabiskâs noslieces, precizçt savus projektus un koncentrçties uz to, lai optimizçtu darbîbas, kuru mçríis ir viòu iegâde. Coaching ir paðpilnveidoðanâs process, kura svarîgâkais projekts ir uzlabot klienta paðapziòu un atbalstît paredzçto jauninâjumu brîvu izpildi, pamatojoties uz citiem viedokïiem un intelektuâlajâm programmâm. Citas svarîgas funkcijas, kas saistîtas ar treniòu nodarbîbâm apmâcîbâ, ir:

apmâcîba ir pilnîgi brîvprâtîga apmâcîba;trenerim nav tiesîbu noteikt klientu ar jebkâdu gribu;viòð nemâca cilvçkus, viòð tikai dziedina tos attîstîbas gaitâ;tâ ir balstîta uz jautâjumiem un stimulç domâðanu;ir jâbût klienta uzskatu respektçðanas un pieòemðanas atmosfçrai;beigas darbojas konkrçtâm izmaiòâm.