Gorenje griezcjs

Slicer, ir organizâcija pârtikas produktu grieðanai. Atseviðíiem materiâlu veidiem, kâ arî universâliem griezçjiem tiek izmantoti griezçji. Ðâds ðíçlçjs tiek pieðíirts atseviðíiem produktu veidiem, piemçram, gaïas griezçjs vai maizes griezçjs.

Protams, jûs varat satikt un universâlu griezçju, kas tiek pârbaudîts gan maizes, gan aukstâs gaïas sagrieðanâ.Ðâdu çdienu ir vçrts izmantot privâtâ virtuvç. Pirmkârt, tâpçc, ka ðâdu ðíçlçju cenas nav augstas, ja mçs ieguldâm gandrîz specializçtâ ierîcç, bet, kad mçs zinâm, ka tas nav nepiecieðams virtuvç. No ðâdas maðînas iegûst daudz laika. Brokastis parasti notiek no rîta, un, protams, tâ nav pçdçjâ reize. Âtrâks veids ir nogriezt desu vai maizi ðíçlîtç, nevis rullçt ar nazi, kas parasti nav efektîvs vai izvçlçts ðâda veida pârtikas produktiem. Daudzi cilvçki, jo viòiem mâjâs nav ðâdu aprîkojumu, pilnîbâ atsakâs no maizes iegâdes. Viòi lemj par maizes izcirðanu. Galu galâ tam bûtu jârûpçjas par to, ka vienmçr ðâda maize ir daþas svaigas nekâ visa. Pçrkot veselu maizi, mçs to varam nogâdât maizes ceptuvç tieði no krâsns.Svarîgi ir tas, ka ðâdâ ðíçlîtç jûs varat patstâvîgi regulçt griezto gabalu platumu. Mçs esam pârliecinâti, ka gabali tieðâm bûs vienâdi garð. Nogrieþot parasto nazi, ko mçs nevaram païauties uz pçdçjo. Bieþi vien gabali ir plaðâki jebkurâ vietâ, savâs ðaurâkajâs un jau uz tâ, ka tie neiziet tik biezi, cik mçs gribçtu. Îpaði nozîmîgs ir fakts, ka ðis griezçjs ir pasakaini atvçrts lietoðanai. Mums nav norâdîts pçdçjais specializçtais aprîkojums, pretçjâ gadîjumâ mçs nezinâm, ko ar to darît. Redzot ðâdu ierîci, mçs nekavçjoties uzminam, kad tâ tiek izmantota. Mums nav nepiecieðamas nekâdas instrukcijas vai tie paði komentâri no treðâm personâm. Papildu pogas, piemçram, grieðanas biezums, ir precîzi aprakstîtas uz paðas grieðanas maðînas.Kâ redzat, ðis griezçjs ir ïoti spçcîgs lîdzeklis, lai atvieglotu uzturçðanos virtuvç. Ir vçrts izmantot ðâdu instrumentu un saglabât termiòu un nervus.