Griezcjs hoba

Atex apmâcîba vai vingrinâjuma apjoms tiek kritizçts un iekïauts konkrçtas iestâdes vai organizâcijas lietâs. Nâkamajâ sarakstâ parâdîti vissvarîgâkie jautâjumi, uz kuru pamata tiek izstrâdâts galîgais mâcîbu plâns. Ðo sarakstu reâlos gadîjumos var paplaðinât ar citiem jautâjumiem.

Atex apmâcîba ietver:ar sprâdzienbîstamîbu saistîti juridiskie iemesli: ATEX direktîva 137 un valsts regulçjums,ATEX95 direktîva un valsts regulçjums; & nbsp; abu ATEX137 un ATEX95 direktîvu savstarpçjâs attiecîbas,ar ugunsdroðîbu saistîtie juridiskie pamatojumi: Iekðlietu un administrâcijas ministrijas 2010. gada 7. jûnija rîkojums par telpu, bûvju un vietu ugunsdroðîbu; savstarpçja saskarsme ar ATEX137 informâciju,sprâdzienbîstamîbas zonu novçrtçðanas un izvietoðanas pamatnoteikumi; galîgo novçrtçjumu par gâzu, ðíidrumu un putekïu tvaiku sprâgstvielu parametru piemçrotîbu, \ telektrostatiska iezemçðana - problçmu, piemçru un vidçjo tehnisko risinâjumu grûtîbas,rûpniecîbâ izmantotie sprâdzienbîstamîbas veidi un svarîgi to atlases noteikumi; pamatnoteikumi procesa iekârtu aizsardzîbai pret sprâdzienbîstamîbu, \ tvienîbas piemçri, kas ilustrç individuâlo sprâdziendroðîbas sistçmu izmantoðanas efektivitâti, \ tsvarîgi noteikumi droðai maðînu raþoðanai un apkalpoðanai sprâdzienbîstamâ vidç, \ tsprâdzienu piemçri ðajâ nozarç, \ tventilâcijas pakâpe un pieejamîba, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonas diapazons, piemçram, gâzes iekârtas, ûdeòradis, propâna-butâna gâze, acetilçns; akumulatoru uzlâdes punkti, íimikâliju glabâðanas skapji, \ telektriskâs maðînas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs - vispârîgas pamatnostâdnes ierîèu montâþai, \ tbîstama negadîjuma draudi nozarç; izvçlçtâs grûtîbas, kas saistîtas ar uzglabâðanu, dezinfekciju, ogïu apstrâdes sistçmâm elektrostacijâs, ierobeþojumus, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas sistçmas izmantoðanu, \ tprocesu un âtri apdraudçt biomasas lînijas.