Griezcjs kas ir labakais

Uzòçmçjdarbîbâ un mâjsaimniecîbâs bieþi vien ir nepiecieðams kaut ko samazinât veselâs, plânâs ðíçlîtçs. Tas apstrâdâ katru gaïu, sieru un maizi, tomçr gadâs, ka griezçjs tiek izmantots un citiem mçríiem, piemçram, dârzeòu vai augïu grieðanai, kad mums tie ir vajadzîgi plânâs ðíçlîtçs.

Saistîbâ ar to, ko es plânoju sagriezt ðíçlîtç, tas ir sakârtots profesionâlâ asmens - labâ vai zobainâ. Zobainais ir paredzçts maizes izcirðanai, kas padara to viegli iekodçjamu savâ organizâcijâ un izmanto pat ðíçles, pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. Ar izmaiòâm, ja runa ir par desu vai sieru, viòð grib mûs îpaði plânâs, vienmçrîgâs ðíçlîtçs, kas âtri un bez îpaðâm pûlçm sagrieþ. Ðim objektam mçs izmantojam griezçju ar gludu, bet ïoti labu malu, kas lieliski saskan ar îpaðâm, kâ arî ïoti jaukâm aukstâm gaïâm un sieriem.

Slîpmaðîna Maga 310p ir precîza grieðanas maðîna, îpaði ieteicama gastronomijas klubiem un veikaliem. Raþotâjs to izmanto, jo tas ir ïoti izturîgs un spçj darboties. Pateicoties ðîm daïâm, pçc pirmâs apmâcîbas darba uzticîbas un higiçnas jomâ ikviens var uzsâkt raþoðanu ar griezçju un pârdot saviem lietotâjiem konservçtas gaïas vai siera gabaliòus, kas sagriezti vienkârðâs ðíçlîtçs. Spçcîgu zîmolu zîmogotâji nodarbojas ar lielas aukstâs gaïas un siera satura sagrieðanu ar minimâlu piepûli un âtrumu. Ðâda noliktava ïauj ievçrojami ietaupît laiku, kas reiz bija veltîts preèu sagrieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, kâ tas tiek prasîts neapstrâdâtu ðíiòíu gadîjumâ, ko çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.