Grutniecibas tests ir 6 dienas

Cilvçki, kas meklç bçrnu, kâ arî tos, kuri baidâs no grûtniecîbas, papildus grûtniecîbas testam mçìina atrast sev simptomus, kas nodroðinâs vai izslçdz baidîjumus (vai cerîbu par mçsloðanu. Tomçr, kâdi ir ðie simptomi? Kâ jûs varat tos atrast? Svarîgs un tajâ paðâ laikâ visredzamâkais grûtniecîbas simptoms patiesîbâ ir laika trûkums. Tomçr tas nesatur, kâpçc uzsvçrt krâjumu - menstruâciju kavçðanos, pat vairâku dienu, var izdarît ar daudziem faktoriem, ieskaitot trauksmi un slimîbas. No otras puses, tomçr regulâri menstruâcijas neizslçdz grûtniecîbas iestâðanos. Iespçjams, ka grûtniecçm menstruç lîdz pat trim mçneðiem pçc apaugïoðanas. Tomçr pieòemsim, ka mçs cenðamies iegût pçcnâcçjus, nav laika, tad viòa ir grûtniecîbas pârbaude, ar prieku norâdot divas svîtras. Kas ir labs?

Pastâv situâcijas, kad nâkamâs mâtes jau uzskata grûtniecîbas simptomus jau apaugïoðanas nedçïu skaitâ. Tomçr viòi vienmçr seko mçnesim. Tomçr viòu vislielâkâ intensitâte ir pirmâ trimestra beigâs, kas ir aptuveni desmitajâ nedçïâ, un viòi iet apmçram 20. Tas ir simptomu saraksts, jûs varat (bet jums nav nepiecieðams! Gaidît grûtniecîbas sâkumâ:

Siltas un sâpîgas krûtis. Viòa nonâk pie daudzâm hormonâlâm izmaiòâm grûtnieèu grupâ, kuras plâno sagatavot nâkotni ne tikai par svarîgo bçrna îpaðumu pçdçjo 9 mçneðu laikâ un par nâkamo audzinâðanu. Tâdçï, pateicoties piena dziedzeru attîstîbai, krûtis var izskatîties lielâki, un sprauslas ir garâkas un stiprâkas.Slikta dûða un vemðana. Tas var bût vispazîstamâkais un populârâkais grûtniecîbas simptoms. Agrînâs rîta stundâs tie ir îpaði apgrûtinoði un var ilgt vairâkas stundas. Parasti viòi nesûdzas par sievietçm, kuras ir skaita grûtniecîbu (bet tur ir arî izòçmumi no bâzes - mans brâlçns nesen bija pçc tam, kad galvenais iespçja Keep man ne reizi jutos slims. Ârsti nav 100% pârliecinâti, kas izraisa rîta nelabumu. Viòi tomçr pamanîja, ka viòu intensitâte ir vairâk populâra starp cilvçkiem, kuri pastâvîgi baidâs un stresa dçï.Apetîtes maiòa. Protams, neviens nav sveðs tâdiem simptomiem kâ palielinâta apetîte vai garðas izmaiòas. Tas, ka mçs esam, izvçloties to, cik çst jebko, kas izpauþas savâ ielas ledusskapi un faktu, ka pçkðòi pârdod ïoti garðîgs sajaukums siïíu ar marinçtu guríu un Nutella izraisa hormonâlâs izmaiòas tuvâkajâ sistçmâ.

Tomçr, ja esmu jau atzîmçjis agrâkâs ieraksta daïâs, visâs grûtniecîbas pazîmçs pçc tam vairs nav jâparâdâs. Tajâ paðâ laikâ nav teikts, ka parâdîsies visi aprakstîtie simptomi. Ir sievietes, kas ïoti âtri cieð no grûtniecîbas sâkuma neçrtîbâm, bet bieþi (bieþi arî bieþi vien ir tâdi bieþi gadîjumi, kad grûtniecîba tiek praktiski pilnîgi pacienta. Tâpçc neuzticieties filmâm un sçrijâm, kas mâca mums, ka apaugïoðana nozîmç pastâvîgu vemðanu, garastâvokïa izmaiòas un ìîboðanos no pirmâs apaugïoðanas dienas. Visa sieviete ir svçtîta valsts pilnîgi jauna un atðíirîgâ veidâ.