Hardjo tulkodanas aientura

Tradicionâlâ putekïsûcçja problçma galvenokârt skar alerìijas slimniekus. Tas ir saistîts ar to, ka putekïsûcçjs, kas sûc gaisu, tos atdala kopâ ar piemaisîjumiem. Protams, filtri tiek apstrâdâti, kas to novçrð, bet neviens filtrs neitralizç kopçjo daudzumu. Ðim jautâjumam ir vairâki pierâdîti risinâjumi, un dzçriens no tiem ir centrâlais putekïu sûcçjs vai vakuuma tîrîðanas sistçma. Bet drîzâk ðis stils tiek radîts kâ montâþa?

Galvenais íermeòa elements ir centrâlâ daïa. Tas ir savienots ar cietâm caurulçm, kas parasti ir izgatavotas no PVC, kas sajaucas ar îpaði piestiprinâtâm sienas rozetçm. Pats putekïsûcçjs beidzas ar elastîgâm caurulçm, kas savieno âtrâko slieksni robeþu. Centrâlâ vienîba visbieþâk tiekas ârpus galvenajâm telpâm, piemçram, garâþâ, tâs priekðmets ir atbilstoða spiediena radîðana visai iekârtai. Ir vçrts uzsvçrt, ka vietai, kur tiek uzskatîta centrâlâ vienîba, jâbût ekonomiskai un tâlu no dzîvojamiem rajoniem. Ja, piemçram, vçlaties skatîties pagrabâ, kur ir mitrums, jâdomâ par papildu gaisa filtrçðanu. Iesûkðanas ligzdâm jâbût raksturîgajâs vietâs, jo pârâk durvju vai mçbeïu pieðíirðana ievçrojami kavçs tîrîðanu. Tîrîðanas ðïûtene, kas sastâv no mîksta materiâla, ir svarîgâka par to, ko mçs zinâm no parastajiem mâjsaimniecîbas putekïsûcçjiem un parasti ir apmçram 15 metru garð. Vakuuma apkures sistçmai ir trûkumi, lai domâtu par to, pirms mçs par to lemjam. Tiklîdz tas ir svarîgi, tas tiek iesniegts instalâcijâ, un, ja mçs to plânojam izmantot individuâlâ mâjâ, ir vçrts pieòemt to noòemðanas brîdî mâjas projektçðanas laikâ. Jo jau bûvçtajâ ir grûti atrast dzîvokli tâs izvietoðanai.