Hidraulisko sukou veidi

Virzuïa sûknis ir instruments ar darba korpusa kustîbu. Taras sûknis ir viens no nozares visbieþâk izmantotajiem instrumentiem. Sûkòi ir izturîgi pret sûknçtu ðíidrumu piesâròojumu.Tad çdienam ir jâbût daþâdu veidu spçkiem. Iespçjams, dzîvo ar elektrîbu, saspiestu gaisu, dîzeïdegvielu vai hidrauliku.

http://lv.healthymode.eu/hear-clear-pro-2-labakais-dzirdes-aparats/

Virzuïa sûknis tiek izmantots stacionâros vai ilgstoðos uzstâdîjumos. Ir modeïi brîvam gaisam, kâ arî daïçji iegremdçðanai vai iegremdçðanai visiem.Kopumâ sûknis tiek dots ar:- cilindrs (tajâ virzîts virzulis,- aizvçrt (tas ietekmç ðíidrumu kamerâ,- stienis (virzâs virzuli,- iesûkðanas vârsts (automâtisks - ïauj uzsûkt ðíidrumus, virzot virzuli, automâtiski aizveras, kad virzulis krîtas, \ t- spiediena vârsts (automâtisks - ïauj sûknçt ðíidrumu nolaiðanâs laikâ no virzuïa, automâtiski aizveras, virzot virzuli,Sûknim ir daudz priekðrocîbu, jo tâ spçj âtri nomainît darba slodzes, sûknçt ðíidrumus ar augstu viskozitâti, sûknçt ðíidrumus ar zemu viskozitâti, lai iegûtu nemainîgu plûsmas âtrumu un neprasa plûdus. Tâs îpaðîbas ir augstas ekspluatâcijas izmaksas un zema efektivitâte.Lîdz centrifûgas sûkòa izgudroðanai sûknis parasti tika izmantots tehnoloìiju sûknî. Ðodien viòas runas ir nedaudz samazinâjuðâs, taèu joprojâm ir vietas, kur tas ir ieteicams vai pat nepiecieðams.Virzuïa sûknis projektâ ir galvenokârt zems un ir stabils mehâniskiem bojâjumiem. Remonts ir viegls labums. Ja mçs zaudçjam veiktspçju, mçs varam panâkt to, ka neveiksmei nav vajadzîgi dârgi pakalpojumi.Ja mçs nezinâm, kâdu sûkni izmantot, mçs varam droði izmantot virzuïa sûkni.