In vitro no saldctas embriju proceduras

Ja mums ir jâbût skaistai veselîbai, mums jâatceras ne tikai mûsu íermenis un sistçma, bet gan mûsu paðu psihi. Tomçr viòa ir ïoti svarîga, jo pateicoties viòai, mçs varam mierîgi turpinât dienu. Diemþçl ir daþi elementi, kas slikti ietekmç jûsu paðu psihi. Viens no tiem ir dzimuma trûkums. Ko viòð var pârveidot par savu garîgo veselîbu?

Katrs seksologs mums pateiks, ka sekss ir derîgs arî íermenim un garam. Tajâ ir daudz patiesîbu. Pirmkârt, cilvçki, kuriem vienmçr ir sekss, ir apmierinâti ar sevi, bet plâno lielâku paðcieòu nekâ cilvçki, kas vçlas apmierinât dabas vajadzîbas. Vîrieði, pateicoties savâm attiecîbâm, iegûst paðapziòu, un cilvçki pârtrauc spçcîgâku un vieglâk pievienoties bûtîbai ar lielu drosmi. Tâpçc ir zinâtniski pierâdîti darbi. Tâtad, kad mçs vçlamies veidot savu paðcieòu, mums tikai jâsâk daudz mîlçt. Pretçjâ gadîjumâ mçs sâksim sûdzçties par mûsu íermeni, visu attçlu un visu dzîvi kopumâ.

Turklât parastais sekss samazina depresijas attîstîbas iespçjamîbu. Un diemþçl paðreizçjâ laikâ tâ ir diezgan izplatîta un bieþi sastopama slimîba. Attiecîbâs cilvçka sistçmâ, endorphins forma, kas palîdz tik daudz, kâ vielas parâdâs fiziskâs slodzes laikâ. Faktiski, endorfîni tieði ietekmç Polijas labklâjîbu, viòi arî padara mûs par lielisku enerìiju. Turklât daþi cilvçki domâ, ka sekss darbojas gandrîz tikpat daudz kâ morfîns. Tas pilnîbâ nomierina sâpes un citas slimîbas. Tajâ paðâ laikâ viòð cînâs ar bezmiegu, un, kâ jûs zinât, atpûsties un pampered cilvçks ir svçts cilvçks. Dzimuma priekðrocîba ir ïoti daudz.

Tomçr, ja mums nav ðâdu defektu, mçs risinâm arî problçmas ar vienkârðu seksualitâti, mums vajadzçtu pievçrst speciâlista uzmanîbu. Kristus seksologs noteikti mums izskaidro, ko mçs tik baidâmies ðâdu tuvplânu laikâ. Ja mçs atpazîsim problçmas cçloni, mçs varçsim to novçrst. Un tas, ko mçs sâksim ar mûsu spçcîgo seksuâlo dzîvi.