Ipada programma fotografiju apstradei

Divdesmit pirmajâ gadsimtâ Polijas uzòçmumi pârspçj viens otru, jo tâ ir programmatûra fiskâlajâm valûtâm. Tirgû ir daudzas iespçjas un kases aparâti, kas ir aprîkoti ar profesionâliem programmatûras lietotâjiem, lai reìistrçtu tirdzniecîbas un kustîbas arodbiedrîbâs ar juridiskiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Tirgû ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet programmu PLU Manager, fiskâlâs valûtas programmu, kas garantç vieglu un spçcîgu kases aparâta konfigurâciju. Garlaicîgs galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Tomçr galddators nav nepiecieðams rîks kases iestatîjumu lejupielâdei un maiòai, jo ðis ir pieejams, izmantojot kases tastatûras palîdzîbu. Ðî programma cieð no darba racionalizâcijas beigu brîþa, pieòemot jaunas attieksmes PLU sarakstâ un turklât to attîstîbu, kad ir nepiecieðams mainît kases darba iestatîjumus. Programma PLU Manager ir paredzçta vienîbâm, kas nolemj izmantot vairâkus vienlaicîgus lietojumus, piemçram, datoru un stacionâru veikalu íçdçm, kâ arî daþâm vienîbâm, kas apkalpo vienkârðus klientus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties rezultâta ievadîtajam darbam, klients saòem tâdas iespçjas kâ pârdoto priekðmetu izdevums - produkti arî palîdz un lielas situâcijas, piemçram, vârds, cena, likme un kods. Un, pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot taustiòus, jûs varat rediìçt visu preèu grupu pçc koda - to vçrtîbu, pakalpojuma nosaukumu un likmi vai paða objekta cenu. Visbieþâk interesanta programmatûra ir iespçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows operçtâjsistçmu. Pateicoties ðim mehânismam, cilvçks ir mainîgs PVN likmes, virsraksti, parole, sistçmas parametri, regulç atpakaïnosûtâmâ iepakojuma jautâjumu, kâ arî âtrâs pârdoðanas atslçgas fiskâlajai summai. Pçdçjais no noguldîjumiem vecumâ no. \ T ideja ir iespçja lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus personâlajâ datorâ vai paòemt tos un nomest tos uz ðî datora diska vai jauna datu nesçja, kur viòi atradîs cita starpâ pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Kâ redzat, kases aparâtu programmatûra var bût tâlu no attâluma, un, lai meklçtu internetu projektâ, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst mûsu vçlmçm.