It kompanija lublin

Comarch ir uzòçmums, kas piedâvâ optimâlus biznesa risinâjumus gandrîz visiem lielveikalu veikaliem. Uzòçmums specializçjas datorprogrammâs, kas, neskatoties uz augstâko kvalitâti, pastâvîgi tiek pilnveidotas un piemçrotas visneaizsargâtâko klientu vajadzîbâm. Risinâjumu inovâcija un to ietekmes izvçles pastâvîga attîstîba ir tikai Comarch zîmola vadoðâs vçrtîbas.

Comarch partneri ir pilnvaroti programmu izplatîtâji vai IT departamenta uzòçmumi, visbieþâk atsaucoties uz ârpakalpojumiem. Tâtad, ja mçs izmantojam vidçja lieluma zîmolu un neizmantojam IT nodaïu mûsu ietaupîjumos, ir vçrts konsultçties ar kâdu no IT uzòçmumiem, kas sadarbojas ar Comarch klasi. Pateicoties tam, uzòçmums tiks profesionâli realizçts ar jaunâkajiem risinâjumiem uzòçmuma prâtâ. Ðâda programmatûra, kas, protams, veltîta daþâdâm uzòçmuma filiâlçm un stiprina daþâdas lietas, ir ârkârtîgi nozîmîga un dod daudz iespçju vadît uzòçmumu.

Ja mçs domâjam par novatoriskâku IT risinâjumu iekïauðanu zinâmâ nosaukumâ, kas galu galâ sûdzas, uzlabojiet nodarbîbu efektivitâti uzòçmumâ, domâsim par jaunas programmatûras ievieðanu saskaòâ ar jebkuru no Comarch izplatîtâjiem. Ikvienam uzòçmuma programmatûras lieluma jaunumam ir nepiecieðams nejauðs lçmums, ko nosaka faktiskâs pârmaiòu vajadzîbas un dinamikas ievieðana uzòçmuma akcijâs. Viòai ir jâbût piesardzîgai un jâturpina citu veidu pçtîjumi, kas izmantojuði Comarch programmatûru, un tas ir labi darbojies saskaòâ ar noteikumiem. No uzticamâ îpaðuma Comarch dara visu iespçjamo, lai atbrîvotu produktus, kas ir maksimâli piemçroti jûsu vajadzîbâm.