It riska novcrtcjums

Sprâdziendroðîbas dokumentsSaskaòâ ar ekonomikas, raþoðanas un sociâlâs politikas ministra 2010. gada 8. jûlija likumu katrai mâjai jâizstrâdâ dokuments “Darba vietu nodroðinâðana pret sprâdzienu”. Tas izriet no veselîbas aizsardzîbas un droðîbas noteikumiem kopâ ar sprâdzienbîstamas vides piedâvâjumu.

Kam ir jâizdod ðâda veida dokuments?Droðîbas dokuments pirms izbraukðanas ir jâizsniedz vienîbâm, kas tieði un / vai tehnoloìiski apstrâdâ izstrâdâjumus, kuros var veidoties sprâdzienbîstami maisîjumi un noliktavas, kurâs tie tiek glabâti. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, tas piedalâs sprâdzienbîstamîbas dokumenta sagatavoðanâ.

Ko saista ar sprâdziendroðîbas dokumentu?Ðâ modeïa materiâlam jâietver specifiska informâcija par aizsardzîbas pasâkumu problçmu un jâierobeþo sprâdziena ietekme noteiktâs bîstamâs zonâs.Ðim nolûkam nepiecieðams vairâk darba devçja paziòojuma par iekârtas tîru un estçtisku darbîbu un riska novçrtçjumu, kas saistîts ar sprâdziena perspektîvu.Dokumentâ jâapstiprina arî tas, ka instrumentus un iestâdes ievçro visus vçlamos droðîbas un uzturçðanas standartus. Protams, veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, proti, paziòojumâ ir jâzina, kâdas aizsardzîbas metodes ir saistîtas gan ar viòiem, gan par to, kâ tiek organizçta droðîbas îstenoðana darba vietâ.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Ðajâ daïâ sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumam jâbût profesionâlam. Protams, ir, piemçram, çkas eksperts, un pats dokuments tiek nodots îpaðniekam, pamatojoties uz turçtajiem sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa prasmçm.