Iubiinas vakuuma iepakojums

FormexplodeFormexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna, ko bieþi dçvç par fasçtâju, ir trauks, kura darbîba tiek òemta vçrâ, sûknçjot gaisu no folijas iepakojuma produkta iekðpuses (radot vakuumu kameras iekðpusç un sagatavojot stingru blîvçjumu. Ðî iepakoðanas procedûra paildzina pârtikas uzglabâðanas laiku bez konservantiem, ïauj efektîvi marinçt gaïu un kontrolçt to, piemçram, pret mûþîgo tauku.

Pârtikas materiâlu atlikuma dçï tiek piedâvâti daþâdi iepakotâji. Lîdz ar to izstrâdâjumi ar lielu kalnu un veselîgu konsistenci (gaïa ir vçrsti uz iepakoðanas maðînâm ar pamata vakuuma aizvçrðanu, mazi un smalki priekðmeti (maize, ogas tiek novadîti iepakoðanas maðînâs ar manuâlu vakuuma aizvçrðanu. Pârtikas iepakoðana iepakoðanas maðînâs ir arî neapðaubâma vçrtîba - çrta lietoðana un pçc tam darba stiprums un nepârtrauktîba. Visizplatîtâkâs iepakoðanas iekârtas ir kameras darbarîki - redzami vidçjos izmçros un kâ brîvi stâvoði instrumenti, kas novietoti pieliekamajâ telpâ vai kamerâs, kas noslçgtas ar hermçtisku vâku. Çrts savienojums, pateicoties procesa enerìijai (ievietojot maisa kamerâ ar izstrâdâjumu un atverot ar gaisa sûkðanas pogu arî iespçja iestatît metinâðanas parametrus. Tos parasti izmanto plaðâs pârtikas raþotnçs. Otrs diezgan vienkârðs iepakoðanas iekârtu modelis ir iepakoðanas maðînas bez iepakojuma (sloksnes ar ârçju iesûkðanu. Pastâv maza izmçra darbarîki, iepakotâjâ tiek saglabâts maisa gals, un produkts atrodas ârpus ierîces. Slat iepakotâji tiek izmantoti mâjsaimniecîbâs, mazos restorânos vai mazos veikalos, kur vakuuma iepakoðanas vajadzîbas nav lielas. Iepakotâjiem ir tîra kvalitâte, kuru mçs esam nerûsçjuði, ir elektronisks vadîbas panelis, vakuuma mçrîtâjs, kas parâda vakuuma stâvokli, visi bez izòçmuma ir paðeïïojoðs sûknis un blîvçðanas stienis. Saistîbâ ar iepakoðanas iekârtas daudzumu un modeli, blîvçjuma sloksnçm ir neparasti izmçri, un pçdçjais no sçrijas ievada maisiòus, kas ir iepakots pârtikas produkts.