Jaworzno gaias vairumtirgotajs

Îpaðâ gaïas vairumtirgotâja Krakovâ, tâ saucamâ atsvaidzinoðu gaïu vai glabâðanas laika datumu un íermeòa mçrcçðanu ûdenî. Skandalozi praktizçja þurnâlistiem bijuðie gaïas noliktavu darbinieki Krakovâ, kas norâdîja uz novecojuðo produktu derîguma termiòu, kas jâaizstâj ar jauniem, lai uzòçmums varçtu pârdot pârtikai nederîgus produktus par katru cenu. Ðis viltoðanas process bija tikai ðíietams noslçpums, un pat priekðnieki to zinâja, kas turçja acu par neçtisku darbu dabiskâ gaïas mâjâ.

Diemþçl ir bailes, ka aprakstîtie darbi daudzos gaïas vairumtirgotâjos ir rutînas, kas potenciâlajiem klientiem liek pievçrst lielâku uzmanîbu dzîvnieku izcelsmes produktu iegâdei. Ðo neþçlîgo darbu sâkums ir vçlme gût peïòu, bet ðîs neapdomîgâs uzvedîbas sekas sedz patçrçtâji, kuri izvçlas atrasties uz ðî cçloòu un seku íçdes robeþas. Diemþçl iepriekðminçtajâ augstâs gaïas vairumtirgotâjâ, iespçjams, ir palielinâjusies sanitârâ uzvedîba. Nu, daïa no rûpnîcas piedâvâtâs pârtikas tika turçta vietâs, kas neatbilst nevienam higiçnas standartam, kur tas bija pârmeklçts ar patogçnâm baktçrijâm un baktçrijâm.

Ðâdus pârkâpumus parasti atzîst negodîgi vairumtirgotâji, jo uzòçmçji pirmâm kârtâm vçlas palikt tirgû, neatkarîgi no to cilvçku veselîbas, kuri çd sagatavotos produktus. Krakovas gaïas noliktavas îpaðnieki noliedz skandalozos ziòojumus, apgalvojot, ka ir tâds pats nepatîkams neapmierinâto vai atlaisto darbinieku atriebîba. Kâ parasti paðreizçjâ situâcijas modelî, ir grûti skaidri pateikt, kura no konflikta perspektîvâm ir patiesîba. Sanepid kïuva ieinteresçts izpçtît ðo delikâtu jautâjumu, bet visâ negadîjumâ mçs iesakâm palielinât piesardzîbu, pçrkot gaïas produktus.