Kartupeiu apgrozijuma uzskaite

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir atbildîgs par apgrozîjuma reìistrçðanu, izmantojot kases aparâtu. Tâdâ veidâ jûs varat piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas attiecas uz likumu un ir spçkâ.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Par ðâdâm konfigurâcijâm jâbût aprîkotâm ar tâ saukto rezerves naudu. Tâs apglabâðana nav juridiska prasîba, tâpçc katras vadîtâja rûpnîcâ savlaicîgi ir jâdomâ par ðâdu atbrîvoðanu. Ideâlâ gadîjumâ tas savâktu jaunâ veidâ avârijas situâcijas, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. Faktiski PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams izveidot tirdzniecîbas reìistru ar rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves banka var ietaupît nevajadzîgu un neparedzamu dîkstâvi mâkslâ. Ir vçrts atcerçties, ka vçlme ziòot par rezerves fondu jâziòo nodokïu iestâdei, informçjot par iekârtu bojâjumiem un sniedzot informâciju par rezerves ierîci.

Diemþçl, cik âtri tas ir pievienots, kases aparâta trûkums, pçdçjâ rezervju summa tiek izmantota ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanu nav iespçjams pabeigt, un ðâdas parâdîbas ir nelikumîgas, un tâs var bût saistîtas ar sekâm situâcijâs, kad ir liels finansiâlais slogs. Neaizmirstot kvalitâti, kâdâ tips prasîs atbilstoðu kvîti.

Tâdçï ir nepiecieðams informçt par remontçtâja remonta un pasta nodokïu maksâtâju, bet arî nodokïu iestâþu neveiksmi par pirkuma ierakstu izveidoðanas pârtraukumu brîdî, kad ierîce tiek remontçta, un tâdçjâdi klienti par klusumu pârdoðanas laikâ.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur mûsu darbs, bet tam ir vajadzîgi daþi nosacîjumi, kas jâievçro - ierakstam ir rûpîgi jâapsver, kas tika uzskatîts par maksâjumu; maksâjums ir jâizveido pa e-pastu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas ievietot PVN rçíinu.