Kases aparata pienakums

Pienâkums izveidot kases aparâtu tika noslçgts cilvçkiem, kas nodarbojas ar fizisku personu situâciju, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Cita starpâ tiek izmantoti kases èeki ieraksti un labs nodokïu aprçíins. Kâdas prasîbas kases aparâtam bûtu jâatbilst, lai tâs varçtu izmantot tirdzniecîbâ un pakalpojumos?

Labs kases aparâts tika izveidots ar 2013. gada 27. augusta ekonomikas ministra rîkojumu. Ðîs tiesîbas ir iegûtas no 2013. gada 16. septembra, Nr. 1076, un atsaucas uz kritçrijiem un tehniskajiem nosacîjumiem, kas viòiem ir nepiecieðami kases aparâtu apmaksai. Ir vçrts pieminçt galvenâs iezîmes - kasç ir jâbût aprîkotam ar pulksteni, kas norâda laiku un maksâjuma laiku produktam vai pakalpojumam, tajâ jâiekïauj nemainîgs unikâls numurs atmiòâ, tam arî pastâvîgi jâreìistrç atcelto kvotu daudzums un visa vçrtîba.Arî tad, kad un citu ierîèu gadîjumâ, arî ðeit ir jâbût regulârai tehniskai pârbaudei. Ja kases aparâts darbojas bez jebkâdâm problçmâm, tad pirmais kïûst tieði divus gadus pçc kases aparâta fiskalizâcijas. Pçc pârskatîðanas nâkamie divi gadi tiek iesniegti pârskatîðanai. Pateicoties tam, naudas un kases aparâts darbosies gudri un bez problçmâm.Daþi desmiti vietçjo uzòçmumu ir ieteicams pârdot kasçs. Veikalu kases aparâti ir visu lielo raþotâju pilnvaroti izplatîtâji. Viòi paði var piedâvât un sniegt uzturçðanas pakalpojumus. Klientam, kas iegâdâjas kases aparâtu, nav jâzina pilna. Katram pârdevçjam vajadzçtu bût labiem padomiem, kas bûs spçcîgs kases aparâts kampaòu gaumei. Protams, ikviens saprot, ka cits seifs ir paredzçts taksim, otrs advokâta vai ârsta kabinetam, bet otrs - veikalam. Kases aparâta izmaksas ir sadalîtas, cita starpâ ar tâs masu un papildu funkciju skaitu. Ðâdi papildu daudzumi un papildinâjumi, piemçram, automaðînu lâdçtâjs kases aparâtam, kas kalpo visâm personâm, kas veic transporta pakalpojumus. Uzòçmumiem tiek izmantoti kases aparâti, kas aprîkoti ar svîtrkodu lasîtâju, un atbilstîba veikalu svariem. Kases aparâtu raþotâji var arî atrast savus piedâvâjumus tieðsaistç.