Kases aparats aclas kos youtube

Iespçjams, mçs visi tikâmies, kad hipermârketos un citos lielveikalos bija kases aparâti. Tâpçc pârdevçji rçíina mûsu augïus un saòem mums kvîti. Bieþi vien mçs nezinâm, kas ir tik droði. Tâ rezultâtâ lielâko daïu aprçíinu var viegli sagatavot uz kalkulatora. Kâpçc kases aparâts ir obligâta ierîce daudzos nosaukumos un veikalos?

Kases aparâts ir reìistrâcijas summa. Lîdz ar to pastâv elektroniska trauks, kuru norâdîðana ir apgrozîjuma reìistrâcija un, papildus, arî nodokïu summas. Mçs iekïaujam ienâkuma nodokli, kâ arî PVN par nodokïa summu. Mazumtirdzniecîba ietekmç tâ apjomu. Pretçji ðíietamajam, daþas no ðîm summâm nesatur fiskâlo atmiòu. Ðî informâcija par rotâciju ir ierakstîta ârçjâs, pienâcîgi aizsargâtâs atmiòâs. Tomçr kases aparâti joprojâm ir slavenâkie. Tos izturas tieði Polijâ, Itâlijâ un Grieíijâ. Ðiem kases aparâtiem ir atseviðía fiskâlâ atmiòa ar îpaðâm îpaðîbâm. Tie ir aprîkoti ar unikâlu numuru. Pârdoðanas dienas beigâs nodokïa summas tiek reìistrçtas ðâdâ kasierî. Tâs ir pçdçjâs neto un bruto vçrtîbas.

Ir vçrts atbildçt, lai pârbaudîtu, kam jâbût ðâdam fiskâlajam kasei. Viòð tieðâm to vçlas no katra zîmola vai privâtâs sievietes ienâkumiem. Ja ieòçmumi pârsniedz noteiktu limitu, tad jums jâiegulda kasç. Iespçju apjomu veido Finanðu ministrija. Ir ârkârtîgi specifiska preèu daïa, ko var pârdot tikai tad, ja tiek uzrâdîta ðâda fiskâlâ summa. Tas cita starpâ ir attiecîbâ uz alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem. Pçc pârdoðanas dienas katram konkrçtâ kases lietotâjam ir mçríis veikt ikdienas fiskâlo pârskatu. Tas ir neaizstâjams, un vçlâk tas ir ierakstîts konkrçtâ kases aparâta atmiòâ. Pçc tam to nevar mainît vai dzçst.

Protams, kases aparâti visbieþâk tiek iegûti uzòçmumos un lielveikalos. Tomçr, ja mçs veicam privâtu uzòçmçjdarbîbu un jûsu peïòa pârsniedz noteiktu robeþu, mums arî jâiegulda ðâdâ elektroniskâ ierîcç. Pateicoties tam, mçs varçsim izpildît visas formalitâtes.