Kases aparats ergo

2015. gada 1. janvârî stâjâs spçkâ citi noteikumi, kas plaði paplaðina to cilvçku loku, kuri veic ekonomisko kampaòu, kas bûs obligâti jâreìistrç fiskâlâ apjomâ. Ðâ iemesla dçï daudzâm vienîbâm bûs jâiegâdâjas kases aparâts. Tâ nav tâ pati jaunâ cena. Tâ kâ kases pârdevçji labi apzinâs, ka nav jçgas vçrtîbas, bûs pircçji, viòi faktiski neiznîcinâs cenas. Tâdâ veidâ raksturo lielus izdevumus ieguldîtâjam, kas iegâdâjas kases aparâtu. Vai jûs tomçr zinât, ka uzòçmçji, kas to pirmo reizi pçrk, var saòemt kases aparâta iegâdes kompensâciju?

https://ecuproduct.com/lv/denta-seal-visaptverosa-zobu-arstesana-kas-atdzivinas-holivudas-smaidu/

Kopâ ar mâkslu. 111 par. 4 personas, kas uzsâk pirkuma reìistrâciju un summas, kas saistîtas ar nodokli par nodokïa summu, var no nodokïa atskaitît izmaksas, kas raduðâs visu finanðu savienîbu iegâdei 90% apmçrâ no tâs cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLN.Ko darît, lai panâktu kases aparâta iegâdes kompensâciju? Ðajâ plânâ nodokïu maksâtâjam ir jâatdod rakstisks paziòojums, kurâ viòð informçs par nopirkto kases aparâtu vçrtîbu. Tos veic kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tâdçï tas ir jâsagatavo pirms pârdotâs preces reìistrâcijas tajâ reìistrâ, ko tâ saka. Atcerieties, ka, ja mçs pârsniegsim ðo sezonu, mçs nesaòemsim kompensâciju, tâpçc ir vçrts paturçt acu laiku. Pievçrsiet uzmanîbu arî tam, ka, ja mçs esam tikai viens fiskâlais kases aparâts, mums tas nav jâiesniedz atseviðíâ formâ - pietiek ar fiskâlâs kases uzstâdîðanas vietas uzrâdîðanu pieteikuma veidlapâ. Iespçjams, ir skaidrs, ka to pârdot, bet ir vçrts atgâdinât, ka naudas atmaksas pamats par kases aparâta iegâdi bûs kvîts (vai jauns pirkuma simbols. Atstâsim viòu.Kâ norâda jautâjums par fiskâlâs kases izmaksu kompensâciju PVN nodokïu maksâtâju panâkumos? Padomâjiet par to, ka PVN nodokïu maksâtâji ir iespçja norçíinâties ar kases aparâta iegâdi tieði PVN lîgumâ par laiku, kad tie sâka reìistrçto pârdoðanu par fiskâlo summu. PVN nodokïa maksâtâjs, ja viòð atmaksâ ikmçneða pasûtîjumu, var rçíinâties ar 25% (kaut arî ne vairâk kâ 175 PLN no konta pieðíirtâ nodokïa gadîjumâ, ja ir pârmaksâts pârmaksâts nodoklis. Lîdzîgâ situâcijâ PVN maksâtâjs, kas norçíinâs ceturkðòa iestâdç, var veidot 50% no atmaksâjamâs summas, lai gan ne vairâk kâ 350 PLN.