Kases aparats no kura summas 2017

Tas ir mûsu - un ne tikai Polijas - juridiskais pienâkums aizpildît visus jautâjumus par fiskâlo kases aparâtu. Katrs pat mazâkais darîjums ir jâiegâdâjas kasç, jo tas prasa PVN samaksu.

Iegâdâjoties kases aparâtu savam veikalam, ðis pirkums ir pakïauts îpaðam pakalpojumam, kam ir pienâkums apturçt mûsu kases aparâta jautâjumus. Finanðu krâjumi Krakovâ ir nozîme, kurâ var iegâdâties visas fiskâlâs ierîces, kas ir vispiemçrotâkâs konkrçtai jomai. & nbsp; tâ ir & nbsp; veikala darbinieki un pakalpojums & nbsp; tas ir piemçrots pçdçjam, lai mainîtu izrakstîðanâs laikâ ieprogrammçto PVN summu, kad ir spçkâ attiecîgie noteikumi, saskaòâ ar kuriem mainîsies nodokïu summa. Kases aparâta zonâ joprojâm var veikt izmaiòas tikai pilnvarotajam dienestam.

Kases aparâts ir tikai parasts aprîkojums, kas var tikt bojâts, tâpçc ikvienam, kas veic komercdarbîbu vai sniedz pakalpojumus, ir jâbût iespçjai izveidot noteikumus ar bojâtu kases aparâtu. Bojâts kases aparâts ir jâlabo pçc iespçjas âtrâk, jçgas bojâjuma iemesls un kâ ðis kaitçjums ietekmç veikala turpmâko darbîbu. Piemçram, ka printeris ir bojâts, tâpçc uz rçíina tiek drukâts tikai daïa teksta. Tomçr nepilnîga saòemðana tagad var bût iegansts, lai nodokïu iestâde varçtu izsniegt pilnvaru uzòçmumam, kas to izdevis!

Tâpçc, ja mçs redzam tikai kases aparâtâ radîtos zaudçjumus, mums nevajadzçtu to labot mûsu paðu kontâ. Bojâtie naudas lîdzekïi uz laiku jâizslçdz no veikala darbîbas, un tie jâòem no nâkamâ aktîvâ kases aparâta, un, ja tas nav pieejams, aizveriet veikalu, lîdz ierîce tiek remontçta. Sakarâ ar to, ka kases aparâta neveiksme var kavçt visa veikala darbu, kases pakalpojumi darbojas ïoti viegli un cenðas regulâri vai pçc iespçjas âtrâk novçrst defektus. Un pçc tam, kad ir konstatçti trûkumi kases aparâta apstrâdç, mçs nedrîkstam to remontçt paði - izsaukt servisu un sazinâties ar servisa tehniíi vai, protams, nogâdât naudu apkalpojoðajam dzîvoklim pçc tâ izslçgðanas un nodroðinâðanas. Ðâdus procesus vajadzçtu veikt pçc iespçjas âtrâk, lai lçmumu varçtu âtri labot un ka mçs varçtu atgriezties no kases aparâta.