Kases ikdienas zioojums

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tas ir veids, kâ veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tas izriet no likuma un likums ir svarîgs.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

DietonusDietonus - Intensīva svara zaudēšanas programma bez upuriem!

Par ðâdâm lietâm piegâdâ tâ saukto rezerves naudu. Tâs izvietojums nav juridiska prasîba, tâpçc katram menedþerim ir interesanti jau iepriekð domât par ðâdu atbrîvoðanu. Ideâlâ gadîjumâ tâ savâktu daþâdâs ârkârtas situâcijâs, kurâs nepiecieðama atbilstoða aprîkojuma remonts. Principâ PVN likumâ ir skaidri noteikts, ka, sekmîgi nespçjot reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjiem bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves grâmatâ. Ir vçrts atcerçties, ka îpaðumtiesîbu gatavîba no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, informçjot par iekârtas neveiksmçm un sniedzot zinâðanas par aizstâjçju.

Diemþçl, tiklîdz ir pievienota partija, pçdçjâ kases naudas summâ nav pievienots kases aparâts, kas ir samaisîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pçc tam nevar izveidot pârdoðanas pabeigðanu, un ðâdas klases ir nelikumîgas un var ierobeþot sevi ar sekâm, ko rada liels finansiâlais slogs. Neinformçjot par kvalitâti, kâdâ saòçmçjs pieprasîs kvîti.

Bûtu, cik viegli ir paziòot par remontçtâja remonta pakalpojuma un fiskâlâ postneta printeru neveiksmi, kâ arî par nodokïu administrâciju, ka trûkst ieraksta par ierîces remonta stundu kustîbu, tieði tâdiem klientiem, kuriem ir plaisa pârdoðanas apjomâ.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tam ir vajadzîgi vairâki nosacîjumi - rûpîgi jâpârbauda uzskaite, par kuru produkts tika atzîts; maksâjums jâsagatavo elektroniski vai pa pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs ideâls PVN rçíina ievietoðanai.