Kases kiuda 36

Antidepresanti un psihotropâs zâles ir cita veida zâles, kas tieði ietekmç mûsu prâta lîmeni. Pieòemot, ka ir psihotropo lîdzekïu iedarbîba, tâ atgrieþas pie pareizas emocionâlâs situâcijas, normalizç pacienta veselîbu un padara mani par papildus iekïautu noteiktâ spontânajâ dzîvç. & Nbsp; Tomçr, tâpat kâ parastâs narkotikas, psihotropi var tikt nepareizi izvçlçti, kas darîs lielas rindas zemâkajam tuvajam íermenim un prâtam. Un patieðâm tas pats, kad jaunâ medikamenta panâkumus, ðeit jums vajadzçtu bût uzmanîgiem, lai tos neizraisîtu pârâk viegli, jo tad jûs varat redzçt pârâk daudz blakusparâdîbu, daudz vairâk nekâ terapijas pabeigðanas panâkumus. Tâtad, kâ man vajadzçtu pârtraukt psihotropo zâïu lietoðanu? Kad mçs varam ïaut, ka ir pienâcis laiks aizmirst ðâda veida ârstçðanu? Pirmâm kârtâm, cilvçkiem, kas sevi aizsargâ ar slimiem cilvçkiem, kâ arî tiem, kas paði lieto psihotropâs vielas, rûpîgi jâpârbauda un jârûpçjas par izmaiòâm, kas tâm ir savâs iestâdçs, lai labi noskaidrotu, vai izmaiòas ir raduðâs no veselîgas narkotiku darbîbas vai tieði pretçji. Ja mçs pamanîsim pârâk lielu vçlçðanâs saglabât vai vienkârði izpildît savas vçlmes, mçs bûsim vienaldzîgi un blâvi vai atgriezîsimies pretî, mçs kïûsim hiperaktîvi, emocionâli svârstîsies un mçs, ar melanholiju, ar depresiju, kïûsim kaitîgi sev un citiem freaks, ïoti iespçjams, ka ir pienâcis laiks domât par narkotiku pârtraukðanu. Protams, jums nevajadzçtu to darît pats. Par katru ârstçðanu jâkonsultçjas ar speciâlistu. Daþos gadîjumos bûs vajadzîgs arî vairâku psihiatru lçmums, it îpaði, ja mçs neuzskatâm par visiem agrâkâ ârsta kompetencçm.

Tomçr, ja viòi ir piekrituði pârtraukt psihotropâs zâles, atcerçsimies, ka tas nevar bût tûlîtçjs process. Tas pierâda, ka mçs nevaram òemt vienu vakara izstâðanos un automâtiski pârtraukt jebkâdu medikamentu lietoðanu. Ðâda metode var izraisît pârâk lielu veselîbas stâvokïa pasliktinâðanos, ko izraisa pârâk pçkðòa konkrçtas íîmiskâs vielas trûkums Polijas sistçmâ, kas tâdçjâdi var izraisît labvçlîgâku slimîbas recidîvu. Tâpçc labs darbs ir pârtraukt psihotropâs zâles ilgstoðam un pakâpeniskam periodam. Es to ðeit neuzskata par noteikumu, ka, ja kâdu dienu jûs izmantojât, piemçram, 200 mg antidepresantu, nâkamajâ dienâ es varu òemt tikai 175 mg. Zâïu lietoðanas pârtraukðanas process ir jâizplata pçc iespçjas vairâk. Tâtad, atgrieþoties iepriekðçjâ piemçrâ, ja es pirmdien uzòçma ne vairâk kâ 200, bet 175mg zâles, man ir jâsniedz 3, 4 nedçïas, lai analizçtu mûsu sistçmu, pârbaudîtu, vai nâkamais posms ir efektîvâks vai zemâks par veco. Ja pamanîðu, ka sâkotnçjais izòemðanas process ir tâlu, pçc mçneða varu izmantot tikai 150 mg narkotiku. Paðreizçjam vingrinâjumam vajadzçtu izskatîties kâ procedûra lîdz psihotropo zâïu pilnîgai pârtraukðanai. Ïoti svarîgi ir tas, ka speciâlisti, kuri uzskata, ka psihotropo lîdzekïu lietoðanas pârtraukðana ir papildu, atzîst, ka viena zâïu lietoðanas pârtraukðana noteikti nav pietiekama. Vispirms ir jâdomâ par to, kas mûs noveda pie depresijas vai cita veida slimîbâm. Ja mçs saprotam, ka mûsu problçmas ir òemtas vçrâ kâ pierâdîjums tam, ka mûsu interjera izskats ir ievçrojami pasliktinâjies, vai tad, kad bizness sâk darboties, ir iespçjams, ka bûs arî lietderîgi mainît mûsu dzîves vidi. Daþreiz varçtu izrâdîties, ka psihotropâ ârstçðana komandâ bûtu bijusi bezjçdzîga, ja jau sâkumâ viòi domâja par mûsu dzîves vajadzîbu izpildi, kas tika noòemtas no mûsu sajûtâm vai mazâm ar efektîvâm nozîmçm.