Kasetne

Nâkotnes laiks, kad kases aparâti ir norâdîti ar likumu. Tâpçc tie ir elektroniskas ierîces, ko izmanto, lai reìistrçtu pârdoðanu un summas, kas jâmaksâ mazumtirdzniecîbâ. Par to trûkumu darba devçjam var sodît ar ievçrojamu naudas sodu, kas krietni pârsniedz tâ ietekmi. Neviens nevçlas riskçt kontroli un soda naudu.Bieþi tiek teikts, ka ekonomiskais darbs tiek veikts ïoti mazâ telpâ. Darba devçjs realizç mûsu produktus bûvniecîbâ, un veikals tos galvenokârt uzglabâ, un vienîgâ neaizòemtâ virsma ir tâ galda vieta. Pçc tam kaseðu reìistrs ir tikpat vajadzîgs, kad veiksmîgi darbojas veikaliòð ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas neatðíiras no cilvçkiem, kas stacionâri. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs nodarbojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm tâ droðai lietoðanai nepiecieðamajâm iekârtâm. Tâs ir viegli pârdodamas portatîvas fiskâlâs ierîces. Tâs veido maza izmçra, spçcîgas baterijas un patîkamu servisu. Izskats ir lîdzîgs terminâïiem, kas jâizsniedz ar maksâjumu karti. Pirmais risinâjums raþoðanai valstî ir vienâds, un, piemçram, kad mums ir pienâkums iet precîzi pie klienta.Kases aparâti ir ïoti svarîgi arî daþiem saòçmçjiem, bet ne tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties saòemtajai kvîtai, klientam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto preci. Polijâ ðis fiskâlais dokuments ir labs pierâdîjums mûsu preèu iegâdei. Ir vairâk pierâdîjumu tam, ka uzòçmçjs veic likumîgas darbîbas un uzliek nodokli par izkliedçtajiem produktiem un palîdzîbu. Ja mçs iegûstam iespçju, ka veikalâ esoðais kases aparâts tiek izslçgts vai dzîvots dzîvajâ stâvoklî, mçs varam ziòot birojâ, kas uzsâks atbilstoðus juridiskus soïus pret darba devçju. Tas apdraud viòu ïoti vçrtîgu naudas sodu un vçl bieþâk situâciju tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt uzòçmuma finansiâlo stâvokli. Katras dienas nolûkâ tiek izdrukâts dienas pârskats, un mçneða krastâ mçs varam izdrukât visu pârskatu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas mçs esam sîki izstrâdâjuði. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no cilvçkiem nepieòem naudu vai arî mûsu bizness ir izdevîgs.

Apskatiet labâkos kases aparâtus