Kielce apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs veidojâs tumðâkajâ detaïâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Savam darbam tika izmantoti pilnîgi oriìinâli un vâji audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistâs kâzu kleitas izsole, kas bija ïoti daudz par ðo gadîjumu. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks nosûtîti tuvâkajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas tîras un draudzîgas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir izsludinâjuði savus darbus izsolçs, un tad pârdoðanas objekts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot datoru tirdzniecîbu, kas bûtu atbildîga par kolekcijâm, izòemot stacionârâs komandas.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no spçcîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, kas paðlaik ir visvairâk interesanti drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kas katru reizi, kad ðî iestâde rada kolekcijas lîgumos ar populâriem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liels panâkums, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau no rîta, ir dzimuði garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðâ spçka produkti no daudziem âtriem gadiem ir saòçmuði lielu popularitâti saòçmçju vidû, arî galu galâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa pieïâvusi, un to, kâ viòi uzskata, ka peïòa ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena