Klientu apkalpodanas macibu materiali pdf

Jebkurâ mazâkâ vai lielâkâ pakalpojuma, çdinâðanas vai apìçrbu korporâcijâ jums jâatskaitâs par savu darbu.Ïoti draudzîga programma cilvçkiem ðajâ jomâ ir sistçmas poz. Viòiem ir daudz vçrtîbu konkrçtâ, tie veido kases aparâtu, tajos ir produkts, ko klients plâno iegâdâties, cenas, PVN likmes utt.Svarîgâkais trûkums ir tas, ka tie ir ïoti populâri lietoðanai.

Ja jauns darbinieks iepazîstina uzòçmumu un viòam ir grûti saprast visu, mçs varam bût pârliecinâti, ka programma nebûs jâpârvçrð ilgu laiku. Piemçram, çdinâðanas punkts ar sulâm. Íermenî attiecîgajam darbiniekam ir jâreìistrçjas ar îpaðu kodu, kas viòam pieðíirts. Pçc tam produktu saraksts, kas tiek piedâvâts paðâ piedâvâjumâ. Viòð noklikðíina uz konkrçta produkta bez lielâm problçmâm, un fiskâlais kvîts tiek atspoguïots pats. Tâ ir konkrçta vienkârðoðana.Ir vçrts pieminçt, ka ierîces ir eleganti skârienjutîgi ekrâni, kas tiem dod dizainu.Ja esat pârsteigts par uzòçmuma atvçrðanu, çdinâðanas vietu vai kâdu citu veikalu, nopietni apsveriet iespçju iegâdâties pos komplektu, jo tas arî atvieglos jûsu padotajiem. Pateicoties viòiem, viss ir jûsu rokâs, bez nevajadzîgâm programmâm un papildu aprîkojuma.Ieguldîjumi posma plânos lielâ mçrâ atmaksâsies, un jûs bûsiet laimîgi.Domâjiet, ka jûs lielâ mçrâ un papildus jûsu, piemçram, ne parastâ ideja, atvieglosiet otrâ veida darbu? Tas noteikti ir. Pçc cieðâkas iepazîðanâs ar poz metodçm jûs noteikti saòemsiet CIÝ ìints. Dodiet viòiem tikai ðâdu iespçju.Paðlaik arvien vairâk veikalu un komponentu atðíiras no ideâliem risinâjumiem, t.i.Sam dodas uz pierâdîjumiem pçc iepirkðanâs centra. Ievçrojiet, cik daudz veikalu un punktu paðlaik ir poza.Saskaroties ar POS sistçmu popularitâti, bieþi meklç jaunu tipu un apmeklçjot to, ðíiet, ka viòð ir strâdâjis ar iepriekðçjiem darbiem un no tiem, un pos sistçmas nav viòam sveðas. Jums tas tiek saukts par îsâku darbinieku apmâcîbas laiku, lielâku efektivitâti. Pos sistçmâm acîmredzami ir daudz priekðrocîbu, kas ïauj tâm pârbaudît.