Kolposkopija un hpv

Daudzâs rûpniecîbas rûpnîcâs un noliktavâs pastâv sprâdziena risks. Ðâds apdraudçjums rodas, ja procesâ nonâk ðíidrumi vai cietas vielas, kas rada sprâdzienbîstamas gâzes, vai ja tâs aizòem sprâdzienbîstamu potenciâlu, ja tâs tiek sajauktas nepareizi.

Sprâdzienbîstama atmosfçra parasti rodas, ja dzîvokïos ir pârâk daudz temperatûras vai ja ir tâ sauktâ elektriskâ loka. Daþreiz un sprâdziena draudi parâdâs kâ dzirksteles dzirksteles iekðpusç.

Speciâlâs rûpnîcas un raþotnes parasti ir labi aizsargâtas pret sprâdzieniem, bet daþkârt ir domâðanas trûkums, piemçram, degvielas uzpildes stacijâs, kur sprâdzienu risks bieþi noved pie cilvçkiem, kuri ir neapmâcîti, nejauði, nokrît cigareðu uz zemes.Îpaða sprâdziendroðîba jâpaplaðina ne tikai uz degvielas uzpildes stacijâm, bet arî lidostâs, notekûdeòu attîrîðanas iekârtâs arî vietâs, kur atrodas graudu dzirnavas. Turklât kuìu bûvçtavâs ir sprâdzienbîstams risks, ko ne visi zina.

Iepriekð minçtâs vietas ir pakïautas likumam, kas aptver îpaðu aizsardzîbu pret eksploziju. Lai likumîgi darbotos, îpaðniekiem un cilvçkiem, kas pieòem lçmumus par ðâdâm vietâm, ir jâparâda sertifikâti, piemçram, EK pârbaudes sertifikâti, tostarp vairâki citi.

Lielâko daïu sprâgstvielu aizsardzîbas noteikumu îsteno Eiropas Savienîba, tâpçc noteikumi ir arî mûsu labâ no brîþa, kad mçs pievienojamies grupai.Katram eksplozijas riskam pakïautâ auga îpaðniekam ir precîzi jâpierâda vietas îpatnîbas ziòojumâ, kâ arî jâparâda iespçjamie scenâriji situâcijâs, kad viòð var nokïût sprâdzienâ.