Luminiscences spuldthu veidi

Luminiscences spuldze, kas pazîstama arî kâ luminiscences spuldze vai luminiscences spuldze, ir tikai izlâdes spuldze. Gaisma no tâ tiek pârraidîta ar fosforu. Tomçr fosfors ir pakïauts ultravioletajam starojumam. Ðis starojums izplûst caur gâzu piepildîtu cauruli.

Luminiscences spuldzes visbieþâk tiek raþotas caurules formâtâ. No ârpuses tie ir pârklâti ar fosforu, bet aizpildot tie ir dzîvsudrabs un argons. Atkarîbâ no izvçlçtâ fosfora radîtais starojums ir tâls gaisma - dienasgaisma, vçss balts, balts, silts balts vai krâsains.Mçs atðíiram taisnas dienasgaismas spuldzes, ko sauc arî par lineârâm, un pat fluorescçjoðâm, U-veida un kompaktâm dienasgaismas spuldzçm.Turklât, òemot vçrâ luminiscences spuldþu dizaina ðíirnes, tâs var iedalît standarta, trîs joslu, arî ar daudzjoslas fosforiem. Runâjot par dienasgaismas spuldþu piegâdi, tos darbina divas stabilizçðanas un aizdedzes sistçmas. Pirmkârt, ar magnçtisko balastu un, otrkârt, ar elektronisko balastu.Diemþçl luminiscçjoðâ caurule rada mazâku siltumu salîdzinâjumâ ar spuldzi. Luminiscences spuldzei ir lielâka gaismas efektivitâte. Luminiscences spuldze ir daudz ilgâka. Nepiecieðama mazâk gaismas plûsmas atkarîba. Luminiscences lampas var atbrîvot daþâdâs krâsu temperatûrâs.Diemþçl dienasgaismas spuldzçm ir daudz slimîbu. Pirmkârt, viòð vçlas râmjus ar citu aprîkojumu, piemçram, balastu vai aizdedzinâtâju. Ir augsta zemâkâ apgaismojuma kvalitâte. Tâs veiktspçja ir ierobeþota lîdz apkârtçjai temperatûrai. Liels ieslçgðanas un izslçgðanas bieþums ievçrojami samazina lampas kalpoðanas laiku. Luminiscences spuldzçs nav svarîgi regulçt gaismas staru kûli ar sprieguma regulatoriem - dimmeriem. Ir stroboskopisks efekts. Luminiscences spuldzes rada ultravioleto starojumu, kas ir bîstams acîm. To izceïas ar zemu jaudas koeficientu. Tâ satur dzîvsudrabu, kas ir ârkârtîgi izturîgs inde, un tâs iegâdes izmaksas ir plaðâkas.Kopumâ luminiscences spuldzçm, tâpat kâ jebkuram produktam, ir arî trûkumi, bet arî priekðrocîbas. Tâpçc pirms un pçc iegâdes jums jâapsver plusi un mînusi.