Magnctiskais polarizacijas filtrs

Pçdçjâ laikâ viòð bieþi pievienojas pçkðòam elektroenerìijas piegâdes zaudçjumam vai jebkâdiem citiem traucçjumiem. Tas pats ir neapðaubâmi saistîts ar to, ka ðie cilvçki ïoti bezatbildîgi pârvalda savus enerìijas ietaupîjumus. Man ir iespçja, ka tâ mainîsies vienu dienu. Tajâ paðâ laikâ tas bûtu jâuzglabâ jebkuram gadîjumam.

Visbieþâk mçs pat nepievçrðam ne mazâko uzmanîbu avârijas apgaismojuma lampâm. Diemþçl Polijas un Polijas visdârgâkâs droðîbas labad tas ir nepiecieðams. Katrai sabiedriskajai çkai jâbût aprîkotai ar otru ugunsdzçsîbas ierîci. Tâ ir kopîga veselîbas un droðîbas noteikumu prasîba. Tâ kâ ikvienam, kas pârvalda sabiedrisko çku, ir jânodroðina iekðçjais avârijas apgaismojums.Ko mçs ienâkam tâ saukto avârijas gaismekïu ìimenç? Pirmkârt, ir vçrts pieminçt tâ saukto glâbðanas ceïu apgaismojumu. Neaizmirsîsim par lielajiem lukturiem, kas izgaismo mûsu droðîbas izejas.Svarîgi, ka mums ir ienâkðana paðreizçjâ tirgû daudzâm avârijas apgaismojuma ðíirnçm. Vispopulârâkais ir absolûtais sadalîjums ðo ierîèu vienfunkcionâlâs un divfunkcionâlâs grupâs. Treðâ kategorija ir tâs, kuras var pieslçgt pirmajam akumulatoram, kas, protams, ir brîvs no ârçjâs enerìijas.Kas attiecas uz iesieðanu, tie ir redzami ïoti daþâdos dizainos. Viòiem ir daudz daþâdu jaudas spektru. Tas nav uztraucams, jo jûs varat tos izmantot gandrîz visu veidu telpâs. Nav svarîgi, vai mçs vçlamies uzstâdît avârijas apgaismojumu rûpniecîbas zâlç, birojâ, pârstâvniecîbas telpâ vai sabiedriskajâ telpâ.Es ceru, ka ðî tçma bija ïoti interesanta lasîtâjiem. Ja tas nepiecieðams avârijas apgaismojumam, ikvienam jâatceras vismaz atlikuðâ informâcija par paðreizçjo elementu.