Matiem ar izciliem

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja es vçlos, lai viss izskatîtos perfekti, es varu uzlabot vienu pîti seðas reizes, reizçm liekot viòiem matus vai ievietojot matu klipus. Viòð mîl skolu un koncentrçjas uz tiem. Viòas nesenâ karalienes Jokera loma bija arî smieklîga, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte saplçsa viòai daudz siksnu ar lokiem. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Tas es paskatîðos savâ cirtainos matos .... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba un modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ îsta princese. Tomçr, kad viòa paliek ar sabojâtâm meitençm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties par to, ka izstâdes izveides sâkumâ ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas valodâ tâ bija mazliet kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros princesi, ko viòas padotais". Viòa izgudroja jaunu frizûru, saplçsa matus vaïçju koku jautâjumos. Tâ kâ, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs jau esam pieredzçjuði matu saliekðanâ, tas viss bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, no jaunâs un daþu brîdi bija pârliecinâta.

Knee Active PlusKnee Active Plus. Ceļa stabilizators

Skatît matadatu piedâvâjumu