Matu instagramma

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçties ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un apvienot. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîjusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatâs krâðòs, viòa var ievietot vienu krûðturi seðas reizes, daþkârt pievienojot matu aksesuârus vai piespieþot tos. Viòð mîl skolas priekðnesumus un koncentrçjas uz tiem. Viòas pçdçjâ loma - priesteris Jartownis - ir vecs un oriìinâls, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte sasaucâs divpadsmit siksnâs ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðis apburoðs vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un ne vairâk. Es labâk apskatîðu interjeru ... un tas sâkâs. Pusstunda pârslodze un to uzòemðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba princese. Un, kad tas notiek ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nevajadzçtu radît no tâ, ka no darbîbas sâkuma lîdz pabeigðanai ir pagâjis mazliet mazâk nekâ divas stundas. Pârsteidzoði .... pilnîgi mainîti idejas, un savâ runâ skançja daudz mazâk ", nç, es tieðâm nedomâju chcææææ nekâdâ veidâ atcerçties princesi, padarot daudz viòas vergu." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas lomâ. Par laimi, kâ mçs jau iepriekð teicâm, mçs tagad praktizçjam griezt matus, tâpçc mçs esam îpaði labi gâjuði. Arî viòas mâte manâ pusç bija pabeigta divdesmit minûtçs.