Matu zimcdana

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varçsiet viòai strâdât dienas un íemmçt, lai to izveidotu. Viòa ir acîmredzami iesaistîjusies tajâ, ka vçlas, lai viss izskatâs perfekts, viòa var kârtot vienu pîti duci reizes, katru reizi pievienojot tai matu þâvçðanas ierîces vai ievietojot matu klipus. Viòð vçrtç skolas posmus un dara tos visvairâk. Viòas vienîgais radîjums - Princess Joker ir arî smieklîgi, un viòai bija jâbût lieliem matiem un drçbçm. Pçc kontakta, manai mâtei bija viòas mazâs bizîtes ar tiem ievietotâm lentçm. Tad ðî skaistâ meitene teica nç, nç, nevis vienu reizi. Patiesîbâ es darîðu dzîvokïos .... un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmçðana un modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ svarîga karaliene. Un, kad tas paliek aristokrâtijâ, viòa âtri atkal mainîja savu prâtu. Neskatoties uz tagadni, kopð veidoðanas sâkuma ir bijis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas valodâ tâ gâja gandrîz tik "nieeee, es acîmredzot nevçlos, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas viòai ir ïoti". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piestiprinâja matus uz brîvu koku. Tâ kâ, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs esam pieredzçjuði, lai ðoreiz padarîtu matus ïoti gludi. Viòas mâte tajâ paðâ pusç man bija pâris minûðu laikâ.

Labâkâs meiteòu matadatas